Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Další informace » Adresář kontaktů

Adresář kontaktů

Zobrazit:

Český helsinský výbor | Nestátní neziskové organizace | Praha

Český helsinský výbor "Czech Helsinski Committee" je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Sleduje zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv, monitoruje stav lidských práv v ČR, poskytuje bezplatné právní poradenství jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena

Český výbor pro UNICEF (Dětský fond OSN) | Mezinárodní organizace | Praha

Výbor se zabývá získáváním finančních prostředků pro činnost UNICEF na pomoc dětem celého světa a vyvíjí osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti péče o děti.

Člověk v tísni - společnost při České televizi (PINF) | Nestátní neziskové organizace | Praha

Nezisková organizace, která pomáhá lidem v krizových oblastech (např. Irák, Afghánistán, Čečensko), realizuje humanitární a rozvojovou pomoc, zvyšuje zájem veřejnosti o dění v zahraničí, snaží se zabránit porušování základních lidských práv.

Diakonie Českobratrské církve evangelické | Nestátní neziskové organizace | Praha

Diakonie Českobratrské církve evangelické je křesťanská organizace sociální, zdravotnické a výchovně vzdělávací péče, jejímž posláním je služba a pomoc člověku v nouzi

Diecézní charita České Budějovice-poradna pro cizince, migranty a uprchlíky | Nestátní neziskové organizace | Jihočeský kraj

Poradna poskytuje základní právní a sociální poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pomoc při integraci do společnosti, pomoc v nouzi.

Diecézní charita Hradec Králové-poradna pro cizince a uprchlíky | Nestátní neziskové organizace | Královehradecký kraj

Poradna poskytuje cizincům a uprchlíkům sociální pomoc a právní poradenství. Žadatelům o azyl v České republice nabízí bezplatnou pomoc při vyřizování žádosti o azyl. Cizince a uprchlíky informuje o jejich právech a povinnostech na území ČR vyplývajících z našich zákonů a předpisů. Dále pro klienty organizuje volnočasové aktivity. V akutních případech poskytuje další materiální pomoc.

Diecézní charita Litoměřice-poradna pro uprchlíky a migranty | Nestátní neziskové organizace | Ústecký kraj

Posláním poradny pro uprchlíky a migranty je poskytovat pomoc cizincům v nouzi, kteří pobývají legálně na území české republiky. Cílem služby je prostřednictvím poradenství zmírňovat nepříznivé sociální situace cizinců. Poradna poskytuje sociální poradenství, základní právní poradenství, tlumočnické a překladatelské služby,doprovázení a asistence při jednání na úřadech.

Diecézní charita Litoměřice-ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu | Nestátní neziskové organizace | Ústecký kraj

Cílem projektu je poskytnout ubytování, stravování a sociální asistenci (zejména sociální a základní právní poradenství, řešení a předcházení sociální tenze, překladatelství, tlumočnictví, materiální pomoc, aj.) cizincům, kteří si podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutí o neudělení azylu. Projekt je realizován na základě smlouvy se Správou uprchlických zařízení MV ČR.

Diecézní charita Plzeň- poradna pro cizince a uprchlíky | Nestátní neziskové organizace | Plzeňský kraj

Služby poradny, zejména bezplatné sociální a právní poradenství, jsou určeny cizincům v nouzi bez rozdílu rasy, politického a náboženského přesvědčení a příslušnosti k určité sociální skupině. Poradna je otevřena cizincům ve všech typech pobytových režimů, tj. cizincům s povolením k pobytu, se všemi druhy víz, krajanům, žadatelům o azyl, azylantům i osobám bez statutu.

Dokumentační středisko pro lidská práva | Nestátní neziskové organizace | Praha

Sdružení shromažďuje a poskytuje informace vztahující se k lidským a občanským právům především v České republice.

Dům národnostních menšin | Samospráva | Praha

Dům národnostních menšin vznikl díky spolupráci vlády ČR a Magistrátu hl.m.Prahy, v rámci koncepce Prahy ve vtahu k národnostním menšinám a najdete ho ve Vocelově ulici 602/3 na Praze 2. Dům národnostních menšin má následující funkce: je zařízením hl. m. Prahy, které bude napomáhat porozumění mezi národnostmi a překonávat možné předsudky občanů vůči některým etnikům a národnostem. Dále je zařízením, v němž hlavní úloha připadá na činnost národnostních menšin na území hl. m. Prahy.

Econnect o.s. | Nestátní neziskové organizace | Praha

Poskytovatel internetových služeb a informačního servisu pro neziskové organizace.

Evropská kontaktní skupina | Nestátní neziskové organizace | Praha

Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a mění zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě.

Evropské dokumentační a informační středisko (EDIS) | Mezinárodní organizace | Praha

Činnost Evropského dokumentačního a informačního středisko (EDIS) se soustřeďuje na monitorování, získávání a zpracování evropských dokumentů, předpisů a právních norem, včetně přípravných dokumentů publikovaných institucemi EU, na monitorování a v rámci Univerzity Karlovy rozšiřování studijních, vědecko-výzkumných a dalších informací z EU týkající se vysokých škol a na poskytování poradenské, koordinační a podpůrné aktivity pro činnosti fakult a dalších součástí UK v oblasti tzv. evropské dimenze.

Farní charita Česká Lípa-Poradna pro dlouhodobě legálně usazené cizince | Nestátní neziskové organizace | Ústecký kraj

Poradna poskytuje právní, sociální a všeobecné poradenství.Cílovou skupinou jsou cizinci s povoleným trvalým pobytem na území ČR a cizinci s povoleným přechodným pobytem s vízem k pobytu nad 90 dnů s dobou pobytu delší než jeden rok.

Fórum Ukrajinců | Organizace komunit imigrantů | Praha

Organizace pořádá koncerty a jiné především kulturní akce, dále se podílí na pořadatelství sportovních akcí.

Generální ředitelství cel | Státní správa | Praha

Orgán působící pod Ministerstvem financí zabývající se celní problematikou

Human Rights Publishers | Mezinárodní organizace | Praha

Vydavatelství HRP bylo založeno v Moskvě roku 1995 za významného přispění Evropské komise. Od vydání první publikace “Lidská práva v Rusku: Mezinárodní dimenze" (v létě téhož roku) bylo publikováno více jak 400 knih a publikací s celkovým nákladem přesahujícím 650 tisíc výtisků. Pražská společnost HRP je hlavním pracovním partnerem moskevského vydavatelství HRP. V České republice se zaměřuje zejména na vyhledávání nových partnerů, kontaktů, zakázek a možností spolupráce při dalším rozvoji společnosti. Dále firma nabízí kvalifikované a fundované překlady do ruského jazyka, editování a korektury, vše podle nejnovějších lingvinstických trendů v danné problematice.

Humanitas Afrika | Nestátní neziskové organizace | Praha

Občanské sdružení Humanitas Afrika vzniklo v Praze v roce 2000 jako africko-česká iniciativa s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti.

Charita Česká republika | Nestátní neziskové organizace | Praha

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás. Hlavní činností Charity je pomoc potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu.

Charita Česká republika | Nestátní neziskové organizace | Praha

Česká katolická charita "Czech Catholic Caritas" pomáhá cizincům na území České republiky, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Do této skupiny patří lidé na cestách, migranti a uprchlíci, které z jejich původní vlasti vyhnaly válečný konflikt, pronásledování nebo chudoba.

INBÁZE - komunitní centrum | Nestátní neziskové organizace | Praha

Od května 2006 zde nabízí služby a aktivity pro cizince, kteří přišli žít do České republiky. InBáze je místo, které je otevřené migrantům, uprchlíkům a cizincům všech druhů pobytu.

Inform Praha | Organizace komunit imigrantů | Praha

Noviny.

Informační centrum Evropské unie | Mezinárodní organizace | Praha

Informační centrum Evropské unie nabízí veškeré dostupné informace o Evropské unii (brožury, CD-ROMy a videokazety). Jednoduché dotazy jsou vyřizovány na počkání, složitější v nejkratším možném čase

Informační centrum Kavkaz-Východní Evropa a celoevropský arménský měsíčník ORER(Dny) | Organizace komunit imigrantů | Praha

Základním cílem časopisu je seznámit Armény bydlící poslední desetiletí v Čechách s českou kulturou, literaturou, různými obory českého umění, jazykem a historií, stejně tak i s veřejně-politickým životem.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice