Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Další informace » Adresář kontaktů

Adresář kontaktů

Zobrazit:

Liga lidských práv | Nestátní neziskové organizace | Česká republika

Liga lidských práv vznikla v srpnu 2002 v Brně započetím samostatného působení programů na ochranu lidských práv. Liga lidských práv v České republice klade od počátku svého působení důraz na prosazování zlepšení jednotlivých segmentů ochrany lidských práv zejména v oblasti dětských (program Centrum pro právní ochranu dětí) a ženských práv.

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů | Nestátní neziskové organizace | Praha

Ke dni 1. 9. 2006 oficiálně zahájilo svou činnost občanské sdružení META – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. Posláním sdružení je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to v oblasti vzdělávání, které považuje sdružení za jednu z podmínek úspěšné integrace do společnosti. Svou činností chce sdružení přispět k oboustranně přínosnému a bezkonfliktnímu soužití cizinců a většinové společnosti.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) | Mezinárodní organizace | Praha

Mezinárodní organizace pro migraci – the International Organization for Migration (IOM) je mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě. Byla založena v roce 1951. Dne 15. října 1997 byla v Praze podepsána Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM). Programy IOM v České republice se zaměřují na dobrovolné návraty do zemí původu, projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, projekty podporující pracovní migraci a integraci cizinců v ČR, prevenci a potírání obchodu s lidmi, informační kampaně a další. Více na webových stránkách IOM.

Ministerstvo kultury | Státní správa | Praha

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro • umění, • kulturně výchovnou činnost, • kulturní památky, • pro věci církví a náboženských společností, • pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, • pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, • pro provádění autorského zákona, • pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Ministerstvo kultury - Média týkající se národnostních menšin | Státní správa | Praha

Ministerstvo vyhlašuje každoročně dotační výběrová řízení v oblasti periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo informace o národnostních menšinách ve společnosti, a také v oblasti provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo informace o národnostních menšinách ve společnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Call Centrum | Státní správa | Praha

Call Centrum poskytuje informace veřejnosti z oblasti poradenství pro zprostředkování zaměstnání, speciální poradenství, evidence a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, rekvalifikace, trh práce, aktivní politika zaměstnanosti, uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, cílené programy k řešení zaměstnanosti, poradenství o trhu práce a zaměstnanosti v EU (EURES), informace o volných pracovních místech. Úřední doba je pondělí až pátek 8:00 – 20:00h. Za hovor z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH. Cena hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. vč. DPH.

Ministerstvo práce a sociálních věcí - zahraniční zaměstnanost | Státní správa | Praha

MPSV - zahraniční zaměstnanost - zaměstnávání cizinců v ČR, právní předpisy, vstup cizinců na trh práce, povolení k zaměstnání, zahraniční cesty, zaměstnávání občanů EU, databáze volných pracovních míst pro cizince v ČR on-line, formuláře ke stažení. Informace jsou v českém, anglickém, ruském, ukrajinském, moldavském, bulharském a mongolském jazyce. V sekci pro zaměstnavatele lze nalézt také odkaz na Agentury práce zprostředkovávající v ČR zaměstnání, a to i cizincům.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) | Státní správa | Praha

Ministerstvo, které se věnuje problematice zaměstnanosti, důchodového, sociálního a nemocenkého pojištění, státní sociální podpoře, sociální péči a sociálním službám.

Ministerstvo průmyslu a obchodu | Státní správa | Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud, hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad, vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu, věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro věci živností, technickou normalizaci, průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.

Ministerstvo vnitra - Odbor azylové a migrační politiky | Státní správa | Praha

Odbor azylové a migrační politiky je útvarem Ministerstva vnitra České republiky, který je řízen prvním náměstkem ministra vnitra. Odbor vykonává zákonem vymezenou působnost v oblasti mezinárodní migrace, azylu a ochrany cizinců či osob bez státní příslušnosti. Do kompetence odboru dále spadá problematika ochrany státních hranic, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a koordinace schengenské spolupráce. Odbor je gestorem za oblast integrace azylantů a aktivně se podílí na integrace cizinců. Odbor azylové a migrační politiky je útvarem ministerstva pro řízení organizační složky státu Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra v oblasti správy azylu, integrace azylantů a dočasné ochrany. Mezi úkoly odboru patří také jednání za ministerstvo v řízení před soudy o žalobách podaných žadateli o azyl proti rozhodnutím vydaným ve správním řízení ve věci azylu. Odbor zastupuje ministerstvo také při řízení o kasačních stížnostech podávaných proti rozhodnutí soudů v azylových věcech k Nejvyššímu správnímu soudu, ústavních stížnostech podávaných proti rozhodnutí soudů v azylových věcech k Ústavnímu soudu a zastupuje ministerstvo před soudy ve věcech správního vyhoštění, prodloužení víza k pobytu nad 90 dní, nepovolení a zrušení pobytu. Odbor azylové a migrační politiky se podílí na přípravě humanitárních programů, přičemž do jeho gesce spadá koordinování realizace projektů zaměřených zejména na prevenci nelegální migrace, stabilizaci uprchlíků v krizových oblastech, reintegraci neúspěšných a potenciálních žadatelů o azyl a pomoc při vytváření azylové infrastruktury. Odbor plní úkoly ministerstva při sjednávání mezinárodních smluv v oblasti mezinárodní migrace - např. smlouvy o bezvízovém styku nebo o readmisních. Odbor plní úkoly ministerstva podle zákona o dočasné ochraně cizinců a také podle zákona o ochraně státních hranic. Odbor taktéž plní úkoly ministerstva v oblasti koordinace a přípravy České republiky na převzetí schengenského acquis a zapojení do schengenské spolupráce.

Ministerstvo vnitra - Rady a služby pro cizince | Státní správa | Praha

V sekci Rady a služby internetového portálu Ministerstva vnitra je možné nalézt aktuální informace o pobytu cizinců v České republice, často kladené otázky, kontakty na oddělení cizinecké policie, pokyny pro vyplnění tiskopisu žádosti o udělení českého víza, vzory formulářů žádosti o povolení k pobytu nebo prodloužení, vzory formulářů pro občany EU (i v anglickém jazyce), zákony, vyhlášky a nařízení vlády upravující pobyt cizinců na území ČR.

Ministerstvo zahraničních věcí | Státní správa | Praha

Veškeré informace o tomto resortu včetně kontaktů na diplomatické mise a úřady ČR v zahraničí a úřadů cizích států pro Českou republiku.

Most pro lidská práva | Nestátní neziskové organizace | Pardubický kraj

OS Most pro lidská práva bylo registrováno 6. 1. 1998. Sdružení původně připravovalo a vydávalo stejnojmenný časopis věnovaný lidským právům, od roku 2003 se specializuje zejména na práva cizinců a vzdělávací, přednáškovou, výstavní a další servisní činnost v této oblasti. Od roku 2007 je Most pro lidská práva registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Nosnými činnostmi sdružení jsou poradenství pro cizince a kurzy pro cizince, vedle toho však uskutečňuje řadu souvisejících aktivit, zejména v oblasti podpory multikulturního prostředí.

Občanské sdružení Arménský dům | Organizace komunit imigrantů | Středočeský kraj

Sdružení pořádá kulturní i společenské akce a vydává Dvouměsíčník "Nairi", který vychází česky i arménsky. Šéfredaktorkou je Marina Sarkisjan.

Občanské sdružení na ochranu pacientů | Nestátní neziskové organizace | Praha

občanské sdružení na ochranu pacientů

Občanské sdružení Vazraždane | Organizace komunit imigrantů | Praha

Sdružení vydává časopis Bulhaři (vychází 6x ročně, v bulharštině). Adresa redakce: S.Davidova, Šrobárova 21, Praha 3, 130 00

Oberig - informační a vzdělávací středisko pro cizince | Nestátní neziskové organizace | Ústecký kraj

Cílem tohoto informačního a vzdělávacího střediska pro cizince je plnohodnotně integrovat cizince žijící na území ČR do života. Aktivity sdružení se orientují hlavně na integraci cizinců z Východní Evropy a Kavkazu: Rusko, Ukrajina, Moldávie, Gruzie, Kazachstán a další. Mezi poskytované služby sdružení patří sociálně-právní poradenství, zprostředkování soudního překladu (z jazyka ruského a ukrajinského), pomoc s vyplňováním formulářů všeho druhu, pomoc s uznáním platnosti diplomu, pracovní poradenství, pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, při umístění dětí do škol, doprovod na úřady, k lékaři, do škol a zájmových kroužků, včetně tlumočení. V prostorách střediska je také možnost bezplatně využít internet, dále se zde pořádají kurzy češtiny a kulturní aktivity.

Oblastní ředitelství cizinecké a pohraniční policie Hradec Králové | Státní správa | Královehradecký kraj

Pod oblastní ředitelství Hradec Králové spadají i oddělení cizinecké policie v Havlíčkově Brodu, Hradci Králové, Chrudimi, Jičíně, v Náchodě, Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou, Semilech, ve Svitavách, Trutnově a v Ústí nad Orlicí. Přesné adresy jednotlivých oddělení jsou na webových stránkách.

Oblastní ředitelství cizinecké a pohraniční policie Praha | Státní správa | Praha

Pod oblastní ředitelství cizinecké a pohraniční policie Praha spadají oddělení cizinecké a pohraniční policie v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, v Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburku, Příbrami, Rakovníku a oddělení Praha-východ a Praha-západ. Přesné adresy jednotlivých oddělení jsou na webových stránkách.

Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno | Státní správa | Jihomoravský kraj

Pod oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno spadají odělení cizinecké policie v Brně, v Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Jihlavě, Kroměříži, Prostějově, Třebíči, Uherském Hradišti, ve Vyškově, Zlíně, Znojmě a ve Žďáru nad Sázavou. Přesné adresy jednotlivých oddělení jsou na webových stránkách.

Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie České Budějovice | Státní správa | Jihočeský kraj

Pod oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie České Budějovice spadají oddělení cizinecké policie v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Pelhřimově, Písku, Prachaticích, Strakonicích, Táboru. Přesné adresy jednotlivých oddělení jsou na webových stránkách.

Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava | Státní správa | Moravskoslezský kraj

Pod oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava spadají místní oddělení cizinecké policie v Bruntále, Frýdku-Místku, Jeseníku, Karviné-Nové Město, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Přerově, ve Vsetíně a v Šumperku. Přesné adresy jednotlivých oddělení jsou na webových stránkách.

Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Plzeň | Státní správa | Plzeňský kraj

Pod oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Plzeň spadají oddělení cizinecké policie v Plzni, Rokycanech, Domažlicích, Klatovech, Tachově, Sokolově, Karlových Varech a v Chebu. Přesné adresy jednotlivých oddělení jsou na webových stránkách.

Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem | Státní správa | Ústecký kraj

Pod oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem spadají oddělení cizinécké policie v Litoměřících, Lounech, Mostu, Teplicích, Děčíně, Chomutově, v Jablonci nad Nisou, Liberci a v České Lípě. Přesné adresy jednotlivých oddělení jsou na webových stránkách.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) | Mezinárodní organizace | Praha

OBSE je jediným fórem, které sdružuje všechny země Evropy, Kanadu a Spojené státy do společného rámce, zahrnujícího lidská práva, základní svobody, demokracii, zákonnost, bezpečnost a ekonomickou spolupráci.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice