Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Další informace » Adresář kontaktů

Adresář kontaktů

Zobrazit:

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) - Organization for Aid to Refugees | Nestátní neziskové organizace | Praha

Cílem nevládní neziskové organizace je pomáhat uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky a také těm, kteří již v ČR požívají práva azylu a dočasné ochrany

Osvětový a vzdělávací spolek SKARYNA | Organizace komunit imigrantů | Praha

Tento spolek má za úkol šířit znalosti o Bělorusku, běloruském národě, jeho dějinách, řeci a kultuře a podporovat česko-běloruské styky.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (PPO) | Nestátní neziskové organizace | Praha

PPO zaměřuje svoji činnost na právní poradenský servis pro potřeby jednotlivců, nevládních organizací i pracovníků státní správy, sleduje a analyzuje dodržování občanských a lidských práv a platné a připravované legislativní normy, zaměřuje se na návrhy a iniciování systémových řešení. Dlouhodobě se věnuje problematice státního občanství, pobytu cizinců, diskriminace a rovných příležitostí a pomoci rodinám. V oblasti poskytování právního servisu se Poradna dlouhodobě věnuje zejména problematice rasové diskriminace. Poradna také realizuje program podpory mimoústavní rodinné péče prostřednictvím sociálních poradenských programů pro ohrožené rodiny a děti v ústavní péči, při nichž je poskytováno rovněž právní poradenství. Od zahájení své činnosti Poradna poskytuje právní poradenství rovněž v oblasti integrace cizinců a státního občanství. Jednotlivci se na Poradnu obracejí hlavně s problémy týkajícími se podmínek pobytu cizinců v České republice a podmínek získání státního občanství. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO CIZINCE JE POSKYTOVÁNO TROJÍM ZPŮSOBEM: * osobní schůzkou v kanceláři Poradny pro občanství (každou středu od 10 do 17 hod., jinak po telefonní domluvě) * telefonicky na čísle 270 003 289 * emailem martina.stepankova@poradna-prava.cz Nebo na stránkách http://cizinci.poradna-prava.cz/ kde funguje internetová právní poradna.

Poradna pro uprchlíky (Sdružení pro integraci a migraci) | Nestátní neziskové organizace | Praha

V roce 2008, se Poradna pro uprchlíky (PPU) sloučila s Centrem pro otázky migrace (COM) a po uskutečněném sloučení přijala i nový název, Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). Sdružení pro integraci a migraci je nezisková organizace, která poskytuje právní a sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Nedílnou součástí našich aktivit je i působení na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus.

Rada vlády pro lidská práva | Státní správa | Praha

Rada je stálým poradním orgánem vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod osob v jurisdikci České republiky, sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a dalších právních norem upravujících ochranu a dodržování lidských práv a základních svobod. Rada sdružuje několik výborů, mezi jinými v rámci rady působý výbor pro práva cizinců.

Rada vlády pro národnostní menšiny | Státní správa | Praha

Rada je stálým poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků. Rada v rámci své působnosti sleduje dodržování práv a svobod ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin v České republice.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny | Státní správa | Praha

Rada je stálým poradním orgánem vlády pro otázky romské komunity. Cílem činnosti je podpora integrace romských komunit do společnosti.

Russkoe slovo | Organizace komunit imigrantů | Praha

Časopis.

RUTA | Organizace komunit imigrantů | Praha

Občanské sdružení, které se věnuje zachování kulturních hodnot, jazyka a identity osob ukrajinského původu, realizaci kulturních, výchovně vzdělávacích projektů se zaměřením na ukrajinskou komunitu v ČR, realizace projektů probíhá především pomocí tiskovin pro integrující se cizince ukrajinské národnosti a rozšiřováním informací mezi českou majoritou o ukrajinské kultuře, historii, a ukrajinské emigraci v ČR.

Sdružení Korejců v ČR | Organizace komunit imigrantů | Praha

Sdružení Korejců v České republice bylo založeno v roce 2000 jako nevládní organizace se sídlem v Praze a v současnosti má přibližně 150 členů. Hlavním cílem je rozvíjet aktivity korejské komunity v ČR a utužovat dobré vztahy mezi jejími příslušníky.

Sdružení krajanů a přátel ruské tradice v ČR | Organizace komunit imigrantů | Praha

Sdružení převážně občanů ČR uskutečňuje zájmové, kulturní a společenské aktivity: koncerty, vydávaní publikaci. Sdružení vydává časopis Ruské slovo(redakce Ruské slovo, Vocelova 3, 120 00, Praha 2, email: ruslo.redakce@gmail.com, tel.: +420 221 419 830)

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) | Nestátní neziskové organizace | Jihomoravský kraj

SOZE "Society of Citizens Assisting Migrants" poskytuje pomoc uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců, přicházejícím do České republiky. Tato pomoc spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům

Sdružení pro Bulharsko - Bulharský klub v Brně | Organizace komunit imigrantů | Jihomoravský kraj

Sdružení se zaměřuje na podporu česko-bulharských vztahů: kulturní činnost a rozšiřování informací o Bulharsku.

Sdružení Ukrajinek v ČR | Organizace komunit imigrantů | Praha

Sdružení poskytuje informace o kultuře a historii Ukrajiny: odborné semináře, kulturní akce, vydávání publikací.

Slovo 21 | Nestátní neziskové organizace | Praha

Slovo 21 aktivně vystupuje proti rasismu prostřednictvím médií, další činnosti sdružení jsou na poli vzdělávání a integrace cizinců žijících v ČR.

Služba cizinecké policie | Státní správa | Praha

Cizinecká policie vyřizuje následující problematiku: - ohlašování místa pobytu na území po příjezdu do České republiky (následnou změnu místa pobytu, pokud jde o pobyt na území na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, je již třeba hlásit na regionálních pracovištích ministerstva vnitra) - prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum - vydání potvrzení o krátkodobém pobytu a bez ohledu na druh pobytu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území vyžadovaného matričním úřadem před uzavřením manželství - ověřování pozvání - kontrolu legálnosti pobytu na území

Sociální šatník v Pobytovém středisku MVČR pro žadatele o azyl, Kostelec nad Orlicí | Nestátní neziskové organizace | Královehradecký kraj

Cizincům, uprchlíkům a žadatelům o azyl se zde poskytuje humanitární pomoc, sociálně-právní poradenství. Pro žadatele o azyl se v pobytových střediscích organizují i volnočasové aktivity.

Sociální šatník v Pobytovém středisku MVČR pro žadatele o azyl, Seč u Chrudimi | Nestátní neziskové organizace | Královehradecký kraj

Cizincům, uprchlíkům a žadatelům o azyl se zde humanitární pomoc, sociálně-právní poradenství. Pro žadatele o azyl se v pobytových střediscích MVČR organizují i volnočasové aktivity.

Sociologický ústav Akademie věd České Republiky | Vysoké školy | Praha

Ústav se zabývá sociologickým výzkumem současné společnosti a postgraduálním vzděláváním. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, výzkumy veřejného mínění, případové studie a sondy.

Společenství Volyňských Čechů a jejich přátel | Organizace komunit imigrantů | Praha

Náplní činnosti organizace je dokumentace historie voliňských Čechů.

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra | Státní správa | Zahraničí

Správa uprchlických zařízení byla zřízena 1. ledna 1996 jako organizační složka Ministerstva vnitra České republiky. Vznikla rozdělením tehdejšího odboru pro uprchlíky tak, aby byl oddělen výkon státní správy v oblasti azylové procedury a zabezpečování služeb žadatelům o udělení azylu. Úkolem Správy uprchlických zařízení je zajišťování provozu azylových zařízení MV ČR, tj. poskytování ubytovacích, stravovacích, sociálních, zdravotních a dalších služeb žadatelům o udělení azylu a osobám, kterým vláda poskytla dočasnou ochranu.

Státní úřad inspekce práce | Státní správa | Česká republika

Úřad řídí činnost inspektorátů bezpečnosti práce a organizací státního odborného dozoru, podílí se na výzkumu na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení, rozhoduje o odvoláních proti opatřením inspektorátů bezpečnosti práce. Úřad také plní úkoly státního odborného dozoru ve zvlášť důležitých celospolečenských případech. Kontakty na regionální inspektoráty bezpečnosti práce jsou na webových stránkách.

Svaz Bělorusů v zahraničí | Organizace komunit imigrantů | Praha

Svaz rozšiřuje znalosti o Bělorusku. Poskytuje právní, psychologickou a sociální pomoc Bělorusům žijícím na území ČR.

Svaz měst a obcí České republiky | Samospráva | Praha

Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města.

Svaz pacientů ČR | Nestátní neziskové organizace | Praha

Zasazuje se o práva pacientů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice