Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky » Novela zákona o zaměstnanosti – od cizinců k agenturám

Novela zákona o zaměstnanosti – od cizinců k agenturám

15. červenec 2008 | počet zobrazení: 10812

15.7.2008 (epravo.cz) Poslanecká sněmovna v současnosti projednává významnou novelu zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců, která v případě svého schválení přinese řadu změn především pro cizince se zájmem pracovat v České republice a zpřísnění podmínek pro agentury práce. Účinnost by novela měla nabýt 1. ledna 2009. Novela, jež má v Poslanecké sněmovně číslo tisku 486, se v tuto chvíli nachází ve druhém čtení.

Cílem novely je dle vlády zavést jasná a srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, zvýšit motivaci osob k rychlé změně jejich nepříznivé sociální situace pomocí znovu začlenění na trh práce a zabránit jejich nedůvodnému setrvání v systémech sociální ochrany. Novela má řešit rovněž legislativně technické problémy v ustanoveních, která umožňují předpisy o zaměstnanosti obcházet anebo jsou pro praxi výkladově obtížná. Reaguje rovněž na návrh antidiskriminačního zákona a změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi.

Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky, která je součástí tisku 486, zavádí zcela nový druh povolení k pobytu cizinců, a to povolení k dlouhodobému pobytu v režimu „Zelená karta“. Zelená karta bude mít tzv. duální charakter, tzn. bude se jednat zároveň o povolení k zaměstnání i o povolení k pobytu. Smyslem této úpravy je odstranění nadbytečných administrativních překážek bránících přístupu cizinců na trh práce v profesích, které nejsou v době 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa úřadu práce obsazena českým občanem, občanem jiného členského státu EU nebo jejich rodinnými příslušníky. K tomuto účelu povede Ministerstvo práce a sociálních věcí ("MPSV") centrální evidenci volných pracovních míst, ze které se budou do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných v režimu „zelená karta“ automaticky přenášet všechna volná pracovní místa po 30 dnech od jejich nahlášení a dále volná pracovní místa označená Ministerstvem průmyslu a obchodu jako místa vhodná pro klíčový personál (zejména místa, na která zaměstnavatel požaduje zaměstnance s vysokoškolským vzděláním a místa, jejichž obsazení cizincem je žádoucí dle aktuálních požadavků zaměstnavatelů).

Novela rozlišuje 3 různé typy zelených karet, a to typ A pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál, typ B pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen a typ C pro ostatní pracovníky. Zelené karty budou vydávány s platností na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však na dobu 3 let (typ A) či na 2 roky (typ B a C). Novela se dotýká i doby platnosti běžného povolení k zaměstnání, které bude nově vydáváno až na dobu 2 let. Žádost o vydání zelené karty bude možné podat za určitých podmínek jak na území ČR na Ministerstvu vnitra („MV“), tak na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. K žádosti bude cizinec povinen předložit pouze cestovní doklad, výpis z rejstříku trestů ČR a doklady potřebné k prokázání kvalifikace. Žádost o vydání zelené karty vyřídí MV ve lhůtě 30 dnů. O výsledcích posouzení žádosti bude informovat zaměstnavatele, zelenou kartu si však cizinec bude povinen vyzvednout osobně na MV, a to do 3 dnů ode dne vstupu na území ČR. V této souvislosti upozorňujeme, že na cizince se nadále bude vztahovat i povinnost ohlášení místa pobytu na cizinecké policii.

Nejzásadnější změnou, kterou novela přináší v této oblasti, je větší kontrola MV nad agenturami práce. Pro získání povolení ke zprostředkování zaměstnání tak bude jako nová podmínka stanoven souhlas MV, který si v každém případě rozhodování o tomto povolení vyžádá MPSV. MV bude mít rovněž pravomoc již udělený souhlas kdykoli odvolat a MPSV na základě tohoto odvolání odejme agentuře povolení ke zprostředkování zaměstnání, což pro agentury práce přináší určitou právní nejistotu. V této souvislosti se rovněž jeví jako problematická přechodná ustanovení novely, dle kterých MPSV bude moci rozhodnutím odejmout povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané před nabytím účinnosti novely v případě, že MV v době platnosti tohoto povolení vyjádří nesouhlas s vydaným povolením ke zprostředkování  zaměstnání. Odejmout povolení ke zprostředkování zaměstnání bude MPSV nově moci i v případě, kdy agentura poruší povinnosti stanovené v § 308 a 309 zákoníku práce ("ZP") či opakovaně poruší povinnost vést evidenci o zprostředkovaném zaměstnání a odesílat tyto statistiky každoročně MPSV. Vláda navrhuje novelizovat rovněž zákon o inspekci práce vložením nových ustanovení o sankcích na úseku agenturního zaměstnávání. Pokud bude novela schválena, bude možno udělit agentuře práce za porušení jejích povinností stanovených § 308 a 309 ZP pokutu až do výše 1 milionu Kč.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice