Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina » Důležité informace k případům zneužívání institutu manželství a rodičovství

Důležité informace k případům zneužívání institutu manželství a rodičovství

19. prosinec 2006 | autor: Převzato z MVČR | počet zobrazení: 11918

Krátká informace o tom, jaké negativní důsledky může mít jednání, kterým se účelově zneužívá institutu manželství či rodičovství (uznání otcovství) jako způsobu pro získání výhodnějšího postavení osoby na území ČR (rodinný příslušník občana EU, žádost o trvalý pobyt).

Důležité informace k případům zneužívání institutu manželství a rodičovství

1. Uzavření sňatku.

Pokud hodlá občan ČR uzavřít sňatek s cizincem, který chce tímto způsobem získat výhodnější

postavení na území ČR jako rodinný příslušník občana EU, případně žádat o trvalý pobyt, a účelem

manželství nemá být nic jiného, je nezbytné si uvědomit následující:

a) uzavřením manželství vzniká institut tzv. společného jmění manželu (pokud není ošetřeno

smlouvou mezi manželi jiným způsobem) – tzn. se svým „manželem“ se dělíte nejen o majetek, který

nabudete v době uzavření manželství, ale jste zodpovědný i za případné dluhy vašeho manžela –

pokud on nebude své závazky plnit, věřitelé se obrátí na vás a máte povinnost tyto závazky uhradit –

jsou to vaše společné závazky.

b) manželé mají vůči sobe vzájemné vyživovací povinnost.

c) pokud pobíráte sociální dávky – uzavřením manželství se manžel stává společně posuzovanou

osobou – ve většině případů to znamená krácení či ztrátu nároku na sociální dávky, a to i zpětně

od data uzavření manželství.

d) „manžel“ se ze zákona stává otcem dítěte narozeného v manželství.

e) rozvod manželství muže být komplikovanou, ale hlavně nákladnou záležitostí. Nastane problém,

pokud neznáte pobyt svého manžela a nejste schopen ho sehnat, resp. soudu sdělit jeho adresu, kam je

možno doručovat písemnosti. Rozvodové řízení lze sice v daném případě považovat za formalitu,

nicméně se pravděpodobně neobejdete bez právní pomoci, kterou budete muset zaplatit (jedná se o

částku cca od 5.000,- Kč a víc)

f) manžel je ze zákona dědicem (v případě úmrtí jednoho z manželů).

2. Souhlasné prohlášení rodičů – určení otcovství k nezletilému dítěti.

a) pokud je „otec“ zapsán do rodného listu dítěte na základě souhlasného prohlášení o určení

otcovství, lze toto zpochybnit do 6ti měsíců od doby, kdy bylo prohlášení učiněno. Po této lhůtě to

může učinit pouze nejvyšší státní zástupce, a to za předpokladu, že je to v zájmu dítěte.

b) otci vznikají dnem zapsání do rodného listu dítěte rodičovská práva a povinnosti.

c) mezi rodičovské povinnosti patří podíl na výchově a výživě nezletilého (tzn. výživné, ale i

návštěvy dítěte, podíl na jeho výchově). Rozhodnutí, která mají zásadní vliv na zájmy dítěte musí činit

oba rodiče ve shodě. Kdykoliv jste oprávněna požádat soud o zvýšení výživného – vypočítává se

z příjmu otce.

d) pokud pobíráte sociální dávky – úřad sociální péče bude vyžadovat, aby jste doložila úpravu

výchovy a výživy o nezletilé dítě mezi Vámi a otcem – jelikož otec dítěte je povinen přispívat na

výživu dítěte. Tento fakt znamená i krácení sociálních dávek případně jejich odejmutí, a to od

doby, kdy došlo k určení otcovství. Muže být požadováno vrácení již vyplacených sociálních dávek až

3 roky zpětně.

e) otec dítěte je rovněž povinen přispívat neprovdané matce – náklady spojené se slehnutím.

f) pokud otec dítěte nepřispívá na výživu dítěte, dopouští se trestného činu. Tuto skutečnost by

jste měla hlásit policii, je to ve vašem zájmu.

g) jelikož jde o otce dítěte, má právo žádat soud o úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte. Otec

může žádat o svěření dítěte do své péče.

h) dítě se stává v dědickém řízení tzv. neopominutelným dědicem, tzn. vždy má nárok na podíl

dědictví otce (pokud nebylo výslovně vyděděno z důvodu stanovených zákonem).

 

Ten, kdo účelově zneužívá institutu manželství či uznání otcovství, může se v závislosti na

okolnostech případu dopouštět trestného činu podvodu či poškozování cizích práv (§ 209, § 250

Trestního zákona). Pachatel těchto trestných činu může být mj. potrestán odnětím svobody až

do výše dvanácti let či peněžitým trestem.

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice