Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina » Ministerstvo vnitra - Vydávání matričních dokladů (rodný, oddací a úmrtní list)

Ministerstvo vnitra - Vydávání matričních dokladů (rodný, oddací a úmrtní list)

9. duben 2010 | autor: Ministerstvo vnitra | počet zobrazení: 10290

Podrobnější informace o tom, kde a za jakých podmínek se vydávají matriční doklady.

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně

  

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen „zvláštní matrika“).
Pozn. K uzavření manželství v cizině obvykle budete potřebovat doklad o právní způsobilosti k manželství.
 
Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, registrace partnerství  a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:

 • území cizího státu,
 • zastupitelském úřadu ČR
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen,

 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR
 • kapitánem letadla registrovaného v ČR a
 • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí

Kdo a za jakých podmínek

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) i bez plné moci nebo
  zplnomocnění zástupci.

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat

 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) nebo
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny nebo
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené dále.

O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí o uzavření manželství,
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.

Jak a kam se obrátit

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u

 • zastupitelského úřadu ČR nebo
 • kteréhokoli matričního úřadu (včetně zvláštní matriky)

Co musíte předložit

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, registrace partnerství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana České republiky uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu.

Formuláře
Formuláře jsou k dispozici u úřadů, u kterých se tato situace řeší.

Poplatky a termíny

Poplatky

 • Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.
 • Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Lhůty
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2006 Sb., ve znění zákona č. 239/2008 Sb.
 • zákon č. 97/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kde získáte bližší informace

 • Matriční úřady, popř. zastupitelské úřady České republiky v cizině
 • Ministerstvo vnitra - Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel. 974 817 427, 974 817 430, nebo 974 817 431
  e-mail: jhalova@mvcr.cz, mvitovco@mvcr.cz, abradiko@mvcr.cz
  (úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin)


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 20.8.2008

Celý text naleznete na stránkách Ministerstva vnitra


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice