Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina » Narození dítěte

Narození dítěte

20. listopad 2003 | autor: Vojtěška Hervertová | počet zobrazení: 31699

Rodiče narozeného dítěte na území České republiky musí splnit řadu administrativních kroků. Přiložený text: „Narození dítěte“ přináší informace nejenom o nutné administrativě, ale i o pobytovém statusu novorozence, informace o jménu a příjmení dítěte narozeného na území ČR.

Obsah

Oznamovací povinnost a povinnosti rodičů po narození dítěte
Určení rodičovství
Hrazení zdravotní péče v souvislosti s porodem dítěte
Zdravotní pojištění dětí cizinců
Jméno a příjmení dítěte

Celý text

Narození dítěte

 

Rodiče narozeného dítěte na území České republiky musí splnit řadu administrativních kroků. Přiložený text: “Narození dítěte” přináší informace nejenom o nutné administrativě, ale i o pobytovém statusu novorozence, popis postupu přihlášení dítěte ke zdravotnímu pojištění a informace o jménu a příjmení dítěte narozeného na území ČR.

 

Oznamovací povinnost a povinnosti rodičů po narození dítěte

Pokud se na území ČR narodí dítě cizinci, má oznamovací povinnost porodnice, ve které se dítě narodilo. Porodnice oznámí narození dítěte matričnímu úřadu (odboru), v jehož obvodu (nebo městě) se porodnice nachází. Matriční úředník zapíše narozené dítě do Knihy narození, vystaví dítěti český rodný list (který si později vyzvednete u matričního úředníka) a oznámí narození dítěte odboru evidence obyvatel.

Aby byl rodný list dítěte uznán státem původu (nebo, ve státě, kde jste byli naposledy hlášeni k trvalému pobytu), musí rodiče dítěte po vydání rodného listu matričním úřadem nechat přeložit rodný list dítěte soudním tlumočníkem do svého mateřského jazyka a nechat rodný list výše ověřit (tzv. superlegalizací; o její nutnosti vás bude informovat vaše ambasáda viz Adresář kontaktů) magistrátem. Poté je nutné zkontaktovat zastupitelský úřad (Pokud se ambasáda vašeho domovského státu na území ČR nenachází, je třeba zkontaktovat české Ministerstvo zahraničních věcí), aby bylo dítě zapsáno do pasu rodičů nebo mu byl vystaven vlastní cestovní doklad. Dále je třeba zažádat o příslušné vízum (pro narozené dítě) na oddělení cizinecké policie (nejpozději do 60 dnů od narození dítěte!).

 

Poznámka:

Lhůta 60 dnů od narození dítěte se považuje za prodlouženou, pokud podání žádosti v této době zabránily důvody nezávislé na vůli cizince do doby, než tyto důvody pominou. Cizinec je povinen tyto důvody neprodleně oznámit policii (§88, odst.(4), zákona č. 326/1999 Sb.).

 

K žádosti o povolení k pobytu nebo žádosti o zapsání narozeného dítěte do víza, je rodič povinen předložit:

 1. cestovní doklad dítěte; v případě zákonného zástupce, který je cizincem, lze předložení cestovního dokladu nahradit předložením vlastního cestovního dokladu, ve kterém je dítě zapsáno,
 2.  

 3. rodný list dítěte,
 4.  

 5. doklad o zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, pokud je úhrada nákladů zdravotní péče zajištěna jiným způsobem (§89, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění), např. placením hotovostí.
 6.  

 

Vízum policie udělí do cestovního dokladu dítěte nebo do cestovního dokladu zákonného zástupce, v němž je dítě zapsáno; to neplatí, pokud narozený cizinec v této době vycestuje z území. V případě podání žádosti o udělení povolení k pobytu se pobyt narozeného cizince po dobu řízení považuje za přechodný (§88, odst.(3), zákona č. 326/1999 Sb.).

Určení rodičovství

Matkou dítěte je žena, která dítě porodila (§50a, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině).

 

 1. Otcem dítěte je manžel matky, narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné (dle §51, odst.(1), zákona č. 94/1963 Sb.).
 2.  

 3. Jinak se za otce považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem (§52, odst.(1), zákona č. 94/1963 Sb.). Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno. Tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte. Také matka dítěte může v této lhůtě popřít, že je otcem dítěte muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů (§61, odst.(1) a (2), zákona č. 94/1963 Sb.).
 4.  

 5. Nedošlo-li k určení otcovství podle bodů 1 a 2 může dítě, žena i muž navrhnout, aby otcovství určil soud. Za otce dítěte je pak považován muž, který v rozhodné době (prokazatelně) souložil s matkou dítěte.
 6.  

 


 

Jméno a příjmení dítěte

Jméno, popřípadě jména dítěte se do matriky zapíší podle souhlasného prohlášení rodičů (prohlášení lze učinit na matričním úřadě nebo v porodnici na předepsaném tiskopise). Dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen (dle §18, zákona o matrikách).

 

Dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, se zapíše příjmení podle dohody rodičů – buď společné příjmení rodičů nebo příjmení jednoho z rodičů (pokud mají rodiče různá příjmení).

Příjmení dítěte ženského pohlaví se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (tj. s koncovkou –ová). Pokud rodiče chtějí, aby měla jejich dcera příjmení v mužském tvaru (tj. bez koncovky –ová), musejí vyplnit na matričním úřadě žádost. Úřad této žádosti musí vyhovět, je-li dítě cizincem, českým státním občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, anebo je-li dítě českým státním občanem a je jiné než české národnosti (dle §69, zákona o matrikách).

 

 

 

 

 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice