Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina » Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva

21. listopad 2003 | autor: Vojtěška Hervertová | počet zobrazení: 18839

Následující text obsahuje informaci, co to je Předmanželská smlouva, a jaké náležitosti musí tato smlouva obsahovat.

Předmanželská smlouva

Rozsah společného majetku manželů a způsob jeho spravování je obecně upraven v občanském zákoníku a majetkové vztahy mezi manželi tak mohou fungovat i bez smluv uzavřených před vstupem do manželství nebo pozdější dohodou mezi manželi.

Předmanželská smlouva upravuje společné majetkové poměry manželů po svatbě. Uzavřením smlouvy manželé zúží nebo rozšíří společné jmění manželů (viz. §143a, odst.(2), Občanského zákoníku - Zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). Odlišně od tohoto zákona (který stanoví, že manželé společné jmění udržují a užívají společně), mohou manželé upravit správu tohoto majetku.

V případě, že snoubenci vůbec nemají zájem na společném vlastnictví, mohou si vyhradit vznik společného jmění, zčásti nebo zcela, až ke dni zániku manželství (§143, odst.(2), Občanského zákoníku). Jejich společné jmění tak fakticky vůbec nevznikne (znamená to, že kromě spoluvlastnictví k obvyklému vybavení domácnosti, nebudou za trvání manželství vznikat společné majetkové vztahy).

Uzavřít předmanželskou smlouvu je vhodné tehdy, pokud jeden ze snoubenců, s ohledem na jeho současnou majetkovou pozici, očekává výrazně vyšší příjmy nebo závazky i v budoucnu (pokud podniká), může být vhodné upravit si předpokládané majetkové poměry s předstihem, aby později nedocházelo k neočekávaným konfliktům či k ohrožení rodinného majetku.

Pokud má snoubenec určitý majetek již před uzavřením manželství, nestává se sňatkem tento majetek automaticky společným jměním manželů.

Společný majetek (společné jmění manželů) totiž tvoří věci, které jeden z manželů nebo oba společně nabyli až za trvání manželství. Původní majetek manžela tedy zůstává v jeho výlučném vlastnictví a druhý si něj nemůže činit žádné nároky. Dědictví nebo dar, které připadne jednomu z manželů, je jen jeho majetkem. Stejně tak majetek sloužícího podle své povahy osobní potřebě jen jednoho z manželů, jde také o věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví již před uzavřením manželství nebo jemuž byla vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka (§143, odst.(1a), Občanského zákoníku).

Smlouva musí být uzavřena formou notářského zápisu, jinak je neplatná (poplatek notáři je 2000,- Kč). Účinky této smlouvy nastanou až po uzavření manželství.

Předmanželská smlouva může být po dohodě manželů v budoucnu změněna.

Při vypořádání společného jmění manželů po rozvodu se dělí společný majetek mezi oba bývalé manžele v zásadě stejným dílem. Stejně tak je naloženo se společnými závazky, které vznikly během manželství. Při vypořádání majetku se dělí pouze majetek, který ke dni zániku manželství náležel do společného jmění manželů.

Pokud tedy došlo předmanželskou smlouvou nebo pozdější dohodou mezi manželi k zúžení nebo rozšíření jejich společného majetku, bude rozděleno pouze to, na čem se manželé společně domluvili.

Náležitosti předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva (neboli notářský zápis) musí dle §63, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění obsahovat tyto údaje:

  1. Místo, den, měsíc a rok úkonu;

  2. Jméno, příjmení a sídlo notáře;

  3. Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků;

  4. Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům;

  5. Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků

  6. Obsah úkonu;

  7. Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky;

  8. Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků;

  9. Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice