Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina » Úmrtí blízké osoby

Úmrtí blízké osoby

21. listopad 2003 | autor: Vojtěška Hervertová | počet zobrazení: 24106

V textu “Úmrtí blízké osoby” jsou popsaný postup pro splnění úředních náležitostí této životní situace jako například informace o formalitách převozu zemřelého do zahraničí.

Obsah

Postup při převozu zemřelého do zahraničí
Účast dalších rodinných příslušníků na pohřbu osoby blízké
Jaká je lhůta pro uskutečnění pohřbu?

Celý text

Úmrtí blízké osoby

V případě úmrtí blízké osoby, obdrží rodinní příslušníci od lékaře, který prohlédne zemřelého, zprávu o úmrtí. Po obdržení oznámení o úmrtí se rodina musí obrátit na pohřební službu a objedná pohřeb v České republice, nebo objedná převoz zesnulého za hranice ČR. V textu “Úmrtí blízké osoby” jsou popsané všechny úřední náležitosti této životní situace.

K projednání pohřbu je potřeba:

 • Občanský průkaz (pas) zesnulé osoby

 • Pokud chcete aby za vás pohřební služba vyřídila úmrtní list, přineste s sebou i rodný, popř. oddací list zesnulého

 • Oblečení pro zesnulého

Pohřební ústav vám může zajistit tyto služby:

 • smuteční obřady v obřadních síních

 • zpopelnění zesnulého v krematóriu

 • převozy zesnulých z místa úmrtí po celé ČR i do zahraničí

 • uložení do hrobu, včetně církevního pohřbu

 • vyřízení vydání úmrtního listu

 • uložení urny v urnovém háji

 • vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách

 • zajištění veškerých náležitostí spojených s úmrtím - zejména květinových darů, smutečních oznámení apod.

Poznámka: Výběr pohřebního ústavu záleží výhradně na vašem uvážení. A to i v případě úmrtí v nemocnicích i tehdy, když jiná pohřební služba již zesnulého odvezla. Kvalita poskytovaných služeb a cenová úroveň se někdy značně liší!

Postup při převozu zemřelého do zahraničí

Musíte zkontaktovat pohřební službu a matriční úřad v místě, kde osoba blízká zemřela. Pro zapsání zemřelého do matriky potřebujete:

 1. pas zemřelého

 2. doklad (zápis v pase rodiče) v případě, že se jedná o dítě do 15 let, které nemělo pas

 3. oddací list (pokud má zemřelá osoba manžela) a rodné číslo (nebo pas) tohoto manžela

Matriční úředník zapíše zemřelého do úmrtní matriky a zkontaktuje ambasádu vašeho státu (ta podá oznámení pozůstalým členům rodiny zemřelého v domovském státě). Matrika dále vystaví úmrtní list v českém jazyce. Pro platnost úmrtního listu ve vašem domovském státě je potřeba, abyste nechali tento list výše ověřit na úřadě s rozšířenou působností nebo na krajském úřadě (§28, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení) a nechali si udělat úředně ověřený překlad úmrtního listu.

Pohřební služba zajistí:

 • obstarání příslušné rakve se zinkovou vložkou v souladu s mezinárodními předpisy pro přepravu zesnulých

 • v případě přepravy autem převoz zesnulého v rakvi vozem (cena za 1 km je 16 Kč)

 • v případě letecké přepravy zajištění letu (záleží to na vzdálenosti určeného místa)

 • vyřízení všech nezbytných dokladů a povolení pro přepravu

 • v případě zájmu či nutnosti zajištění balzamace těla zesnulého

 • zajistí podmínky pro náboženské obřady a rituály před uskutečněním přepravy v prostoru krematoria

Alternativou přepravy zesnulého v rakvi je (na přání pozůstalých) zajištění zpopelnění zesnulého v místě úmrtí a zaslání urny s popelem zesnulého na zahraniční adresu, kterou pohřební službě oznámíte.

Kdo platí všechny výlohy pohřbu, případně převoz zesnulého nebo urny s pozůstatky?

Všechny výlohy spojené s pohřbem platí pozůstalí zemřelého (tzn. jeho rodina). Pokud jste pojištěni u pojišťovny ve vašem domovském státě, případně u české pojišťovny, zkontaktujte tuto pojišťovnu a zjistete, zda vám některé výlohy proplatí! V tomto případě také záleží, na které pojistné události jste smlouvu uzavřeli.

Účast dalších rodinných příslušníků na pohřbu osoby blízké

Pokud má váš domovský stát s ČR vízovou povinnost (pobýváte-li tu na vízum) a chcete-li, aby se pohřeb (uložení do hrobu nebo uložení urny) konal na území ČR, musejí další rodinní příslušníci, případně přátelé zesnulého, kteří se chtějí pohřbu zúčastnit, požádat o vízum do 90 dnů.

Jaká je lhůta pro uskutečnění pohřbu?

Podle zákona je lhůta pro pohřbení zemřelého 96 hodin (tj. 4 dny). V případě převozu za hranice ČR či v případě toho, že nestihnete vyřídit vše potřebné kolem pohřbu, je možné tuto lhůtu prodloužit. Musíte ale zaplatit navíc hygienický vak (450,-Kč, tělo se zde uchová po dobu až 14 dnů ode dne úmrtí) nebo zinkovou vložku (4000,- Kč, tělo se tam může uchovat až po dobu 1 měsíce). Zinkovou vložku musíte zakoupit vždy, pokud chcete zemřelého nechat autem či letecky převézt mimo území ČR.

Poznámka:

Nárok na pohřebné (dávku státní sociální podpory) má osoba, která vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR nebo jestliže byl pohřeb vypraven v ČR.

Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení a výše pohřebného činí 5000 Kč.

O dávku pohřebné je třeba písemně zažádat (tzn. vyplnit příslušný formulář) na místně příslušném referátu sociálních věcí při obecním (městském) úřadě.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice