Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina » Uzavření manželství

Uzavření manželství

20. červen 2006 | autor: Vojtěška Hervertova | počet zobrazení: 47307

Uzavření manželství občanů České republiky i cizinců v České republice je mimo jiné úředním potvrzením státu o platnosti sňatku. Text „Uzavření manželství – sňatek“ obsahuje řadu praktických informací o náležitostech sňatku.

Obsah

Informace k uzavření manželství
Způsobilost k uzavření manželství
Manželství uzavřené zástupcem
Poplatky
Lhůty pro vyřízení
Další účastníci obřadu
Formální náležitosti obřadu
Uzavření manželství a náhradní volno
Příjmení po uzavření manželství
Jak je to s pobytovým statusem po uzavření manželství?
Státní občanství vdaných žen
Právní úprava

Celý text

Uzavření manželství - sňatek

Uzavření manželství občanů České republiky i cizinců v České republice je mimo jiné úředním potvrzením státu o platnosti sňatku. Text “Uzavření manželství – sňatek” obsahuje řadu praktických informací o náležitostech sňatku.

 

Informace k uzavření manželství

V ČR je možno uzavřít občanský nebo církevní sňatek. Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek. (§10, odst.(1) a (2), zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění).

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen “matriční úřad”) nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem (§3, odst.(2), zákona o rodině).

Snoubenci jsou povinni předložit stanovené doklady, jakož i prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. (§6, odst.(1), zákona o rodině)

Kdo chce uzavřít nové manželství, je povinen prokázat, že jeho dřívější manželství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné (§6, odst.(2), zákona o rodině).

Matriční úřad může předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (§6, odst.(3), zákona o rodině).

Snoubenci mohou uzavřít manželství:

 • na matričním úřadě podle místa trvalého pobytu jednoho ze snoubenců (popřípadě kde byl přihlášen naposledy k trvalému pobytu) nebo na libovolném matričním úřadě
 • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního měst, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.

Pokud žádný ze snoubenců není, ani dříve nebyl přihlášen k trvalému pobytu na území ČR, je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.

V cizině mohou snoubenci uzavřít manželství před zastupitelským úřadem České republiky, nebo též před orgánem k tomu zmocněným (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v České republice).

Pokud má být manželství uzavřeno před jiným než příslušným matričním úřadem, nebo na kterémkoli vhodném místě, je třeba obrátit se na matriční úřad v místě trvalého pobytu jednoho ze snoubenců. (Podrobné informace poskytne tento matriční úřad). K dotazníku k uzavření manželství kromě předepsaných dokladů je třeba přiložit písemnou žádost o povolení uzavřít manželství před jiným matričním úřadem než místně příslušným nebo na jiném vhodném místě. Žádost může vyřizovat pouze jeden ze snoubenců vybavený plnou mocí od druhého snoubence. Podpis na plné moci nemusí být ověřen. O žádosti rozhoduje matriční úřad podle trvalého pobytu jednoho ze snoubenců ve správním řízení.

O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa jeho posledního trvalého pobytu. Pokud trvalý pobyt na území ČR žádný ze snoubenců neměl, rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.

 

Způsobilost k uzavření manželství

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou,

 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,

 • nezletilým (mladším než 18 let); výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let,

 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,

 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne (neplatnost a neexistence manželství):

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let,
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
 • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem
 • jestliže prohlášení o uzavření bylo učiněno v důsledku bezprávní výhružky anebo omylu týkající se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství.

Co musíte předložit pro uzavření manželství:

Snoubenec, který je státním občanem ČR, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • případný úmrtní list zemřelého manžela,
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží vyšší ověření (tzv. superlegalizace) dokladu o rozvodu manželství (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků českého Zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto “osvědčení” nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření občanského sňatku, které nesmějí být starší 3 měsíců.

Cizí státní občané a občané České republiky s trvalým pobytem v cizině připojí k předepsanému tiskopisu tyto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený (Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak cizí státní občan předloží vyšší ověření (tzv. superlegalizace) dokladu o rozvodu manželství (bližší informace obdržíte na matričním úřadě),
 • v případě, že se manželství uzavírá zástupcem: potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné,
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší sedmi pracovních dnů (snoubenec si musí zažádat osobně o potvrzení na příslušném oddělení cizinecké policie).

Tyto doklady musí být vydány státem, kterého je snoubenec občanem. Listiny (doklady) vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem (soudně pověřeného tlumočníka) do českého jazyka a opatřené příslušnými ověřeními (tzv. “superlegalizací”, což je ověření dokladů, které provedou příslušné orgány a Ministerstvo zahraničí státu, který doklady vydal a zastupitelský úřad ČR, který je akreditován pro stát, jehož orgán doklad vystavil. O nutnosti superlegalizace se snoubenci dozví od matričního úředníka).

Matriční úřad (při obecním úřadě) může v případě, že by opatření dokladů bylo spojeno s těžko překonatelnou překážkou, připustit nahrazení některého nebo všech dokladů čestným prohlášením, případně upustit od jejich předložení (§57, odst.2, zákona o matrikách).

Cizinec prokazuje totožnost platným cestovním dokladem.

Upozornění!

Cizinec je povinen hlásit policii změnu příjmení, osobního stavu (tzn. uzavření manželství, případně rozvod), změnu údajů v cestovním dokladu nebo průkazu o povolení k pobytu cizince do 3 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala (§103, písmeno e), zákona č. 326/1999 Sb.).

 

Manželství uzavřené zástupcem

Manželství uzavřené zástupcem může být z důležitých důvodů povoleno příslušným matričním úřadem. Zástupce předloží u příslušného krajského úřadu žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství a písemnou plnou moc.

Písemná plná moc obsahuje:

 • úředně ověřený podpis zmocnitele,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce,
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru
 • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství,
 • pokud žádá cizí státní občan o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.

Při uzavírání manželství zástupcem cizinec předloží:

 • písemnou plnou moc,
 • povolení krajského úřadu uzavřít manželství zástupcem,
 • průkaz totožnosti zástupce,

Dále předloží další doklady jako při uzavření manželství bez zástupce:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • rodný list obou snoubenců
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý - úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
 • je-li některý ze snoubenců rozveden - pravomocné soudní rozhodnutí o rozvodu
 • byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný - pak cizí státní občan předloží vyšší ověření (tzv. superlegalizace) dokladu o rozvodu manželství (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů

 • jde-li o cizince, potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.

Poplatky

Částku 600 Kč zaplatí snoubenci při uzavření manželství:

 • před jiným než příslušným městským nebo obecním úřadem (tj. při uzavření manželství u jiného matričního úřadu než u toho, který je příslušný podle místa trvalého bydliště jednoho ze snoubenců, například oba snoubenci bydlí v Praze 5 a manželství chtějí uzavřít na Praze 1 - platí se úřadu, před kterým bude manželství uzavřeno)
 • mezi českými státními občany s trvalým bydlištěm na území České republiky
 • mezi cizinci s trvalým pobytem na území ČR,
 • mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a cizincem s trvalým pobytem v ČR

Částku 1 000 Kč zaplatí snoubenci při uzavření manželství:

 • mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm v ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště v České republice
 • mezi českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR a cizincem, který má trvalý pobyt v ČR
 • mezi cizincem s trvalým pobytem v ČR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR
 • mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm v ČR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR
 • při uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

Částku 2 000 Kč zaplatí snoubenci při uzavření manželství:

 • mezi cizincem, který nemá trvalý pobyt v ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště v ČR
 • mezi cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR
 • mezi českými státními občany, kteří nemají trvalé bydliště v České republice

Za vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem zaplatí snoubenec 500 Kč.

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Doporučujeme 5-6 měsíců dopředu (kvůli rezervaci obřadní síně).

Další účastníci obřadu

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec (popřípadě snoubenci) jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Formální náležitosti obřadu

Snoubenci jsou povinni při uzavírání manželství před úřadem nebo orgánem církve souhlasně prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, či zda si ponechají svá dosavadní příjmení, nebo zda spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Ponechají-li si manželé svá dosavadní příjmení, prohlásí, které z jejich příjmení bude příjmením společných dětí (§8, odst.(1), zákona o rodině).

O uzavření manželství se sepíše protokol, který podepisují

 1. manželé, svědci a oddávající,
 2. zástupce, je-li manželství uzavíráno zástupcem,
 3. tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o uzavření manželství nutná (§39),
 4. matrikář, je-li uzavřen občanský sňatek.

V protokolu o uzavření manželství se uvedou alespoň jména a příjmení manželů, jejich rodná čísla, popřípadě datum a místo narození, platný úřední průkaz, kterým prokázali totožnost, a prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti, které bys uzavření manželství vylučovaly.

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list (V případě církevního sňatku je orgán státem registrované církve, nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list.), na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu (pouze v případě, že mají občanství ČR).

Novomanželé-cizinci jsou dále povinni hlásit změnu svého stavu příslušnému konzulárnímu oddělení své ambasády v ČR. Žena-cizinka, která změnila své příjmení bude žádat o vydání nových dokladů na základě předložení soudně přeloženého úředního oddacího listu na konzulárním oddělení své ambasády.

Bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v ČR.

Uzavření manželství a náhradní volno

Zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout zaměstnanci na vlastní svatbu pracovní volno s náhradou mzdy za 2 dny – z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu. K účasti na svatebním obřadu při sňatku dítěte se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy na 1 den a při sňatku rodiče rovněž na 1 den, ale už bez náhrady mzdy.

Příjmení po uzavření manželství

Snoubenci jsou povinni při uzavírání manželství před matričním úřadem nebo oprávněným orgánem církve souhlasně prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, či zda si ponechají svá dosavadní příjmení nebo zda spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí; bylo-li předchozí příjmení složeno ze dvou příjmení, může být na druhém místě užíváno a uváděno jen jedno z nich (§8, odst.(1), zákona č.94/1963 Sb.).

Podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, je možné užívat v běžném ale i úředním styku více příjmení.

Osoba tedy může užívat více příjmení pouze, nabyla-li je podle dříve platných předpisů a je oprávněna je užívat podle platného zákona, anebo prohlásila-li souhlasně při uzavírání manželství, že příjmení druhého snoubence užívajícího více příjmení bude jejich příjmením společným.

Užívat více příjmení může také osoba, která při uzavírání manželství prohlásila, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Bylo-li předchozí příjmení osoby složeno ze dvou příjmení, může být na druhém místě užíváno a uváděno jen jedno z nich.

Užívat více příjmení může též dítě, jehož rodiče jsou oprávněni užívat více příjmení (§70, odst.(1), písmeno d), zákona o matrikách).

Osoba, která užívá více příjmení, může prohlásit před příslušným matričním úřadem, že bude užívat pouze jedno příjmení. Za trvání manželství lze takovéto prohlášení učinit pouze souhlasným prohlášením manželů.

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Ukládá-li to mezinárodní smlouva, uvede matriční úřad na žádost nositelky příjmení v matričním zápisu vedle příjmení ženy podle pravidel české mluvnice i toto její příjmení ve formě, která pravidlům české mluvnice neodpovídá. Žena si pak zvolí pouze jednu z těchto dvou forem příjmení, a ta se uvede v matričním dokladu (§69, zákona o matrikách).

Podle novely zákona o matrikách, jménu a příjmení (zákon č. 165/2004 Sb.), která vešla v platnost dne 16.dubna 2004, má žena možnost užívat ženské příjmení bez povinného přechýlení podle pravidel české mluvnice (tj. bez koncovky –ová) na základě žádosti, pokud je žena cizinkou nebo je českou státní občankou a je jiné než české národnosti.

Pokud má žena zapsané příjmení v matriční knize podle stávající právní úpravy (tedy s koncovkou –ová), může žádat o změnu zápisu do matriční knihy na mužský tvar příjmení a následně toto příjmení užívat. Matriční úřad vyznačí do poznámky matričního dokladu, od kdy užívá nositelka příjmení své příjmení v mužském tvaru. Dojde-li ke změně příjmení ženy na mužský tvar příjmení, vydávají se další matriční doklady s příjmením v mužském tvaru.

Žádost o změnu zápisu příjmení do matriční knihy lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky.

 

Jak je to s pobytovým statusem po uzavření manželství?

Cizinec - občan s trvalým pobytem v ČR:

O povolení k pobytu je bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území oprávněn požádat cizinec, který o vydání tohoto povolení žádá za účelem společného soužití se státním občanem České republiky, který má na území hlášen trvalý pobyt, za podmínky, že cizinec je manželem státního občana České republiky (§65, z odst.(1), písm. a)1, zákona č. 326/1999 Sb.).

Cizinec – cizinec:

O povolení k trvalému pobytu je po 8 letech nepřetržitého pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů (nebo na povolení k dlouhodobému pobytu) nebo na základě oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany oprávněn požádat cizinec, který žádá o vydání tohoto povolení za účelem společného soužití s cizincem, který je držitelem povolení k pobytu, za podmínky, že cizinec žádající o toto povolení je jeho manželem po dobu nejméně 5 let (§66, písmeno a), zákona č. 326/1999 Sb.).

Upozornění!

Nesplňuje-li cizinec výše uvedené podmínky, může předložit žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem společného soužití v rozsahu manžel. Žádost o toto vízum může být předložena na území ČR, jestliže je podána v průběhu pobytu na území ČR cizincem, který má vízum k pobytu nad 90 dnů (za jiným účelem než je společné soužití). Žádost o prodloužení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem společného soužití je možné podat také na území ČR.

Státní občanství vdaných žen

Státní občanství je užším a faktickým vztahem fyzické osoby k určitému státu, z něhož vyplývají různá práva a povinnosti.

V české legislativě je nabývání a pozbývání státního občanství vymezeno v Ústavě ČR, článek 12) a v zákoně č. 40/1993 Sb.

Většina lidí má jen jedno občanství, ale člověk může mít i více než jedno státní občanství. Stane se tak mimo jiné tehdy, kdy žena provdaná do ciziny za cizího státního příslušníka získá z důvodu manželství státní občanství tohoto státu.

Zákon o nabývání a pozbývání občanství ČR ve svém ustanovení §13 mimo jiné stanoví, že státní občanství České republiky se pozbývá nabytím cizího státního občanství s výjimkou případů, kdy k nabytí cizího státního občanství dojde v souvislosti s uzavřením manželství. Toto ustanovení je rovněž v souladu s mezinárodním závazkem, který Česká republika převzala v Úmluvě o státním občanství vdaných žen z roku 1957 (vyhlášená pod č. 72/1962 Sb.). Článek 3 Úmluvy stanoví, že cizinka provdaná za jeho státního příslušníka může, na vlastní žádost, získat státní občanství svého manžela na základě zvláštního přednostního naturalizačního postupu (požadavek přednostního postupu získání občanství na základě uzavření manželství ale zákon č. 40/1993 Sb. neupravuje!).

Udělení tohoto státního občanství může být omezeno v zájmu státní bezpečnosti nebo veřejného pořádku.

V praxi se považuje cizinec za občana státu, který mu vydal cestovní doklad.

Poznámka:

Nabude-li česká státní občanka v souvislosti s uzavřením manželství cizí státní občanství, neznamená to automaticky pozbytí českého občanství. V případě, že by tak chtěla učinit, může se českého občanství vzdát prohlášením před zastupitelským úřadem České republiky.

Více se o státním občanství dovíte v sekci: "Občanství."

Právní úprava:

Právní předpisy a související právní předpisy:

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon o matrikách, jménu a příjmení

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,

zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění,

zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice