Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina » Užívání cizojazyčného jména a příjmení

Užívání cizojazyčného jména a příjmení

24. listopad 2003 | autor: Vojtěška Hervertová | počet zobrazení: 20001

Následující text obsahuje informace o užívání jména a příjmení, včetně jeho cizojazyčných podob, ve styku s českými úřady.

Obsah

Užívání jména
Užívání příjmení

Celý text

Užívání cizojazyčného jména a příjmení

Užívání jména:

Osoba má právo i povinnost užívat při jednání s úřady jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena v jejím rodném listu vydaném matričním úřadem (dle §61, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení).

Užívání české podoby cizojazyčného jména nevyžaduje povolení (§63, odst.(1), zákona o matrikách).

Občan, který chce užívat českou podobu cizojazyčného jména, popřípadě jmen, oznámí tuto skutečnost matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno, popřípadě jména, zapsáno, není-li to v rozporu s tímto zákonem. V případě pochybnosti, zda jde o českou podobu jména, je oznamovatel povinen předložit vyjádření znalce. Toto oznámení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět (§63, odst.(2), zákona o matrikách).

Užívání příjmení:

Osoba má právo i povinnost užívat v úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném z matriční knihy vedené matričním úřadem (dle §68, zákona o matrikách).

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Ukládá-li to mezinárodní smlouva, uvede matriční úřad na žádost nositelky příjmení v matričním zápisu vedle příjmení ženy podle pravidel české mluvnice i toto její příjmení ve formě, která pravidlům české mluvnice neodpovídá. Žena si pak zvolí pouze jednu z těchto dvou forem příjmení, a ta se uvede v matričním dokladu (§69, zákona o matrikách).

Podle novely zákona o matrikách, jménu a příjmení (zákon č. 165/2004 Sb.), která vešla v platnost dne 16.dubna 2004, má žena možnost užívat ženské příjmení bez povinného přechýlení podle pravidel české mluvnice (tj. bez koncovky –ová) na základě žádosti v následujících případech:

  1. pokud je žena cizinkou nebo je českou státní občankou a je jiné než české národnosti nebo je-li českou státní občankou a její manžel je cizinec anebo je-li českou státní občankou, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
  2. na žádost rodičů při narození dítěte ženského pohlaví, pokud je dítě cizincem a pokud je českým občanem, má-li jinou národnost než českou nebo má-li nebo bude mít trvalý pobyt v cizině nebo je-li jeden z jeho rodičů cizincem.

Pokud mají ženy nebo děti ženského pohlaví zapsané příjmení v matriční knize podle stávající právní úpravy (tedy s koncovkou –ová), mohou žádat o změnu zápisu do matriční knihy na mužský tvar příjmení a následně toto příjmení užívat. Jde-li o dítě starší 15ti let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Do poznámky matričního dokladu matriční úřad vyznačí, od kdy užívá nositelka příjmení své příjmení v mužském tvaru. Dojde-li ke změně příjmení ženy na mužský tvar příjmení, vydávají se další matriční doklady s příjmením v mužském tvaru.

Žádost o změnu zápisu příjmení do matriční knihy lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky.

Podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, je možné užívat v běžném ale i úředním styku více příjmení.

Osoba může užívat více příjmení, prohlásila-li souhlasně při uzavírání manželství, že příjmení druhého snoubence užívajícího více příjmení bude jejich příjmením společným.

Užívat více příjmení může také osoba, která při uzavírání manželství prohlásí, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Bylo-li předchozí příjmení složeno ze dvou příjmení, může být na druhém místě užíváno a uváděno jen jedno z nich.

Užívat více příjmení může též dítě, jehož rodiče jsou oprávněni užívat více příjmení (dle §70, zákona o matrikách).

 

Právní úprava:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice