Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina » Vztahy mezi manžely

Vztahy mezi manžely

21. listopad 2003 | autor: Vojtěška Hervertová | počet zobrazení: 16199

Následující text pojednává o právech a povinnostech manželů vůči sobě navzájem.

Obsah

Vyživovací povinnost mezi manžely
Výživné pro neprovdanou matku

Celý text

Vztahy mezi manžely

Manželé v České republice mají stejná práva a povinnosti, jsou si rovni, mají spolu žít, vzájemně se respektovat, být si verni, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí, společně rozhodovat o důležitých věcech (§18, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině). Podle svých schopností a možností mají uspokojovat potřeby rodiny. Vedle finančních příspěvků tak mohou rovnoměrně přispívat osobní péčí o domácnost a děti (§19, zákona o rodině).

Neplní-li jeden z manželů svoji povinnost a nepodílí se na úhradě nákladů na společnou domácnost, může podat druhý manžel k soudu návrh na úpravu vyživovacích poměrů (§19, odst.(3), zákona o rodině).

Manželé jsou oprávněni se v běžných záležitostech zastupovat, předevší mohou přijímat za druhého běžná plnění - převzetí pošty (ne však doporučené na jméno), placení jednoduchých složenek. Jednání jednoho manžela při obstarávání běžných záležitostí rodiny zavazuje oba manžely společně a nerozdílně (dle §21, zákona č. 94/1963 Sb.).

Převzetí mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel jednomu z manželů, se za běžnou záležitost společného hospodaření nepovažuje a je nutné se v případě vyzvednutí mzdy druhým manželem prokázat písemnou plnou mocí manžela.

Vyživovací povinnost mezi manžely

Manželé mají vůči sobě vzájemnou vyživovací povinnost.

Neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná (dle §91, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině).

Povinnost vzniká uzavřením sňatku a končí až smrtí jednoho z partnerů nebo rozvodem, i když může přetrvat i po rozvodu.

Výživné pro neprovdanou matku

Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím (např.těhotenské šaty, speciální výživa pro těhotné apod.). K zajištění úhrady těchto nákladů, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni podle zvláštního předpisu náležela mateřská dovolená, může soud na návrh těhotné ženy uložit tomu, jehož otcovství je pravděpodobné, aby potřebnou částku poskytl předem. Právo žádat úhradu nákladů se promlčí ve třech letech ode dne slehnutí (§95, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině).


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice