Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina » Vztahy mezi rodiči a dětmi

Vztahy mezi rodiči a dětmi

24. listopad 2003 | autor: Vojtěška Hervertová | počet zobrazení: 34501

Dokument:"Vztahy mezi rodiči a dětmi" obsahuje informace o tom, jaká práva a povinnosti mají rodiče vůči svým dětem a děti vůči svým rodičům, dle zákona o rodině.

Obsah

Rodičovská zodpovědnost (= práva a povinnosti rodičů)
Povinnosti dětí
Nezletilí žadatelé o azyl

Celý text

Vztahy mezi rodiči a dětmi

Rodičovská zodpovědnost (= práva a povinnosti rodičů)

Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností:

  • při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,

  • při zastupování nezletilého dítěte,

  • při správě jeho jmění.

Při výkonu těchto práv a povinností jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj (§31, odst.(1) a (2), zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění).

Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje (§31, odst.(3), zákona o rodině).

Jmění dítěte jsou rodiče povinni spravovat s péčí řádného hospodáře (§37a, odst.(1), zákona o rodině). (Podle zákona o rodině ustanoví soud v odůvodněných případech, kdy by mohly být majetkové zájmy dítěte ohroženy, opatrovníka, aby se zvýšila ochrana jmění dítěte). Výnosu majetku dítěte lze použít nejprve pro jeho vlastní výživu a potom teprve přiměřeně i pro potřebu rodiny (§37a, 1.věta, odst.(2), zákona o rodině). Jakmile dítě dosáhne zletilosti, odevzdají mu rodiče jmění, které spravovali. Jsou povinni podat vyúčtování ze správy jmění tehdy, když o to dítě požádá do jednoho roku po skončení správy (§37a, odst.(3), 1.a 2.věta, zákona o rodině).

Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče (§32, odst.(1), zákona o rodině) (Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte, za předpokladu, že s dítětem žije ve společné domácnosti - §33, zákona o rodině).

Rodiče mají být svým osobním životem a chováním příkladem svým dětem (§32, odst.(2), zákona o rodině).

Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé (§36, zákona o rodině). Nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Jako opatrovníka soud ustanoví zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí (§37, odst.(2), zákona o rodině).

Rodiče též mají vůči svému dítěti vyživovací povinnost. Tato povinnost trvá do té doby, než jsou děti samy schopny se živit. Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů (§85, odst.(1) a (2), zákona o rodině).

Povinnosti dětí

Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny (§31, odst.(4), zákona o rodině).

Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat (§35, zákona o rodině). Děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, jestliže toho potřebují. Každé dítě plní tuto vyživovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům ostatních dětí (§87, zákona o rodině).

Nezletilí žadatelé o azyl

Pokud je žadatel o azyl mladší 18 let a nemá zákonného zástupce přidělí mu soud opatrovníka, tuto funkci vykonává příbuzný nezletilého. Jestliže se na území ČR nezdržuje žádný příbuzný nezletilého žadatele o azyl, přidělí mu soud jiného vhodného opatrovníka (jinou fyzickou nebo právnickou osobu nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí, podle místa, kde je nezletilý hlášen k pobytu). (dle §89, zákona o azylu)

Právní úprava:

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, v platném znění


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice