Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Sdružování » Postup při zakládání občanského sdružení / odborové organizace

Postup při zakládání občanského sdružení / odborové organizace

23. únor 2006 | autor: Pavel Čižinský | počet zobrazení: 18486

Informace o postupu při zakládání občanského sdružení

Postup při zakládání občanského sdružení / odborové organizace

K založení občanského sdružení jsou zapotřebí nejméně tří osob a více, které vytvoří přípravný výbor. Současný výklad zákona rozlišuje při zakládání občanských sdružení, zda tyto osoby jsou občany České republiky anebo cizinci, a požaduje se, aby v přípravném výboru byli alespoň tři občané, z nichž minimálně jeden musí být starší 18 let. Cizinci, kteří chtějí založit občanské sdružení tedy musí najít alespoň tři občany, kteří jsou ochotni s nimi utvořit přípravný výbor. Členové přípravného výboru ale musí mít rodné číslo, takže ti cizinci, kteří nemají rodné číslo, nemohou návrh (spolu-)podat. Rodné číslo vydává policie cizincům, kteří žádají o trvalý pobyt dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci občanů a rodných číslech. Přípravný výbor vypracuje návrh na registraci (vzor návrhu na registraci viz přílohy ke stažení).

- podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů

 

Zakládací listina:

Zakládací listina sdružení je doklad nebo zpráva o tom, že sdružení bylo založeno. Má význam spíše pro určení vztahů mezi zakladateli, je to doklad o místu, čase a programu zakládací schůze, volbě zmocněnce a členů přípravného výboru, zvláště pokud ne všichni zakládající členové sdružení jsou členy přípravného výboru. Zakládací listinu rovněž všichni zakládající členové (tedy i ti cizinci, co nemají rodné číslo) podepíší a uvedou svou adresu, popř. rodné číslo.

Stanovy:

Stanovy musí obsahovat (lze je členit do článků či paragrafů)

 • název sdružení ( v názvu může být např. slovo společnost, spolek, hnutí, svaz, klub aj. Název se musí lišit od názvu jiné právnické osoby, která na území ČR již působí)
 • sídlo (může jít o jinou adresu než je adresa zmocněnce)
 • cíl jeho činnosti (sdružení ale není omezeno na tuto činnost ani pak nemusí uvedenou činnost provozovat)
 • orgány sdružení, způsob jejich ustanovování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení (sdružení nemusí být demokratické. Lze nicméně doporučit ustanovení „valné hromady“, která se schází jednou ročně a kde mají všichni členové právo hlasovat, která volí užší „výbor“, který pak řídí sdružení. Tento výbor pak může být kontrolován „revizní komisí“. Je nutné stanovit, kdo smí za sdružení jednat, tedy čí podpis zavazuje sdružení jako právnickou osobu)
 • ustanovení o organizačních jednotkách (pokud budou zřízeny a měly by právo jednat vlastním jménem)
 • zásady hospodaření (stačí napsat, že sdružení bude hospodařit v souladu s právními předpisy ČR)

Stanovy by měly určit (doporučuje se), kdo je členem, jak se členství nabývá a pozbývá, co se stane s majetkem sdružení v případě zániku sdružení

Stanovy nesmí kohokoli nutit ke sdružování nebo k účasti na činnosti, neumožňovat vystoupení ze sdružení.

Návrh na registraci se odešle na adresu Ministerstva vnitra a pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky (Ministerstvo by mělo zmocněnce bezodkladně vyrozumět o zahájení registračního řízení) a nejde o sdružení nedovolené (ozbrojené, násilnické, s protiprávními cíli) tak ministerstvo zašle zmocněnci sdružení opis stanov s razítkem, že sdružení bylo určitého dne zaregistrováno, tedy že vzniklo podle práva. Mělo by tak učinit do 10 dnů.

Pokud nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky pro registraci, ministerstvo vyzve zmocněnce k doplnění a to ve lhůtě 5 dnů. Bez doplnění ministerstvo řízení nezahájí.

Jestliže jde o sdružení nedovolené nebo podnikatelské nebo se jinak příčí zákonům, ministerstvo sdružení odmítne, a to do 10 dnů. Proti odmítnutí lze do 60 dnů podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.

Pokud ministerstvo nic nezašle, vzniká sdružení 41 dnem od doručení návrhu na registraci ministerstvu, pokud návrh neměl vady. Ministerstvo potom musí na žádost zmocněnce poslat o tom potvrzení.

Upozornění:

Je-li zakládána odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů, musí mít „návrh na evidenci“ stejné náležitosti jako návrh na registraci u občanských sdružení. Tyto organizace ale právně vznikají již dnem po podání návrhu na evidenci.

Po registraci/ evidence:

 • v souladu se stanovami musí přípravný výbor uspořádat první „valnou hromadu“, členové tam zvolí orgány sdružení a přijmou se další členové
 • Ministerstvo vnitra přidělí sdružení IČO
 • Nutno provést registraci u finančního úřadu, příslušného dle sídla sdružení (do 8 dnů)

 

Další život občanského sdružení

Sdružení by mělo fungovat v souladu se svými stanovami. Pokud jsou stanovy porušovány, nestará se o to stát, nýbrž člen sdružení musí podat k soudu žalobu na určení, zda je rozhodnutí sdružení v souladu se stanovami.

Daňové přiznání se musí podat (vždy do konce března) v případě, že sdružení mělo i příjmy, které nejsou osvobozeny od daně. Osvobozené od daně jsou např. členské příspěvky nebo dary na financování činnosti např. v oblasti kultury vzdělání či sportu, pokud jsou tyto činnosti uvedeny ve stanovách. (viz § 20 odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb. a § 38m odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí)

Změny stanov je nutno hlásit do 15 dnů od jejich přijetí ministerstvu, které je může odmítnout, pokud jsou v rozporu se zákonem.

Zánik občanského sdružení

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným subjektem, o čemž je oprávněn rozhodnout jen nejvyšší orgán sdružení, zpravidla valná hromada. Stanovy mohou určit jiný způsob, jak sdružení zanikne, např. poklesem členů pod určitý počet.
 • rozpuštěním Ministerstvem vnitra, pokud sdružení porušuje zákon nebo pokud provedlo změnu stanov, která je proti zákonu (proti tomu se lze odvolat k Nejvyššímu soudu)
 • úmrtím nebo zánikem posledního člena (majetek pak připadne automaticky státu)

Dlouholetá nečinnost a nefunkčnost sdružení nevede k zániku sdružení, ale jen k porušení stanov, které lze žalovat u soudu.

Při rozpuštění sdružení provede likvidaci likvidátor určený Ministerstvem vnitra. Majetek zaniklého sdružení připadne tomu, kdo je určen ve stanovách, jinak státu.

Více informací o sdružování občanů na stránkách MVČR

 

Právní úprava:

zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů

zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí

zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu

zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci občanů a rodných číslech

 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice