Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Sociální zabezpečení » MPSV - Důchodové pojištění

MPSV - Důchodové pojištění

10. leden 2010 | autor: MPSV | počet zobrazení: 12031

Základní informace o důchodovém pojištění.

Důchodové pojištění

Nároky na důchody z českého základního důchodového pojištění nejsou podmíněny státním občanstvím ani trvalým pobytem na území České republiky. Jsou upraveny v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Účast v základním důchodovém pojištění je při splnění stanovených podmínek povinná. Zákon o důchodovém pojištění přitom umožňuje ve stanoveném rozsahu v rámci základního povinného důchodového pojištění i dobrovolnou účast na důchodovém pojištění.

Pro jednotlivé skupiny pojištěnců [zaměstnance v pracovním poměru, osoby ve služebním poměru, členy družstev, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a ostatní skupiny pojištěnců] platí jednotná právní úprava.

Při splnění zákonem stanovených podmínek vzniká právní nárok na důchod.

Všechna rozhodnutí o nároku na dávku důchodového pojištění a její výši či výplatě podléhají přezkoumání soudem.

Základní důchodové pojištění je ekonomicky garantováno státem, protože nelze ponechat důchodce bez zdroje příjmu, na kterém jsou existenčně závislí.

Princip zásluhovosti se v důchodovém pojištění projevuje v omezeném rozsahu v důsledku současného uplatňování principu sociální solidarity (existence redukčních hranic, kterými se zápočet vyšších příjmů stanoveným způsobem omezuje, způsobuje pokles relativní úrovně důchodu se vzrůstajícími příjmy započitatelnými pro účely důchodového pojištění).

Dynamičnost základního důchodového pojištění je dána každoroční aktualizací úrovně příjmů, z nichž se vychází při výpočtu procentní výměry důchodu, a zvyšováním vyplácených důchodů.

Ze základního důchodového pojištění se poskytují důchody:

  • starobní (včetně starobního důchodu přiznávaného před dosažením důchodového věku – dále jen „předčasný starobní důchod“),
  • plný invalidní,
  • částečný invalidní,
  • vdovský a vdovecký,
  • sirotčí.

Z důchodového pojištění jsou přiznávány v podstatě pouze dávky odvozované z doby pojištění a dosahovaných výdělků.

Důchod se skládá ze dvou složek (dvousložková konstrukce):

  • ze základní výměry stejné pro všechny druhy důchodů nezávislé na době pojištění a dosahovaném výdělku,
  • z procentní výměry odvozené z doby pojištění a dosahovaného výdělku.

Konstrukce výpočtu důchodu obsahuje celou řadu prvků, z nichž ty, které se týkají výdělků rozhodných pro výši důchodu, se každoročně mění s ohledem na obecný mzdový vývoj.

Zákon o důchodovém pojištění obsahuje rovněž základní pravidla pro zvyšování důchodů. Spočívají zejména v tom, že:

  • vyplácené důchody se zvyšují pravidelně každý rok v lednu; odchylně se postupuje pouze při velmi nízké inflaci (zvýšení by činilo méně než 2 %) a při vysoké inflaci (aspoň 5 %),
  • zvýšení důchodů se stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo nejméně 100 % růstu cen a dále též nejméně jednu třetinu růstu reálné mzdy,
  • potřebné prvky pro stanovení částky zvýšení důchodů se zjišťují podle údajů Českého statistického úřadu (úhrnný index spotřebitelských cen, průměrná nominální mzda) a České správy sociálního zabezpečení (výše průměrného starobního důchodu).

O nárocích na důchody ze základního důchodového pojištění rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení pro civilní sféru (Křížová 25, 225 08 Praha 5); v případě příslušníků ozbrojených sil a sborů plní obdobné úkoly orgány sociálního zabezpečení resortů vnitra, obrany a spravedlnosti.

Odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění, včetně informací ke konkrétním případům, poskytují na žádost okresní správy sociálního zabezpečení.“

Další informace z oblasti důchodového pojištění jsou uveřejněny na stránkách MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/3.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice