Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Vzdělávání » Střední školy

Střední školy

25. listopad 2006 | autor: Pavlína Filipová | počet zobrazení: 18820

Dokument:"Střední školy" obsahuje informace o podmínkách studia na středních školách v ČR, informace o přijímacím řízení, jakož i charakteristiku jednotlivých druhů středních škol.

Obsah

Přijímací řízení
Přehled středních škol
Vzdělávání v konzervatoři

Celý text

Střední školy

Po úspěšném ukončení základního vzdělávání nebo po splnění povinné školní docházky může dítě pokračovat v dalším vzdělávání na střední škole. Spektrum středních škol je velice pestré, v nabídce jsou školy státní, soukromé, školy se zaměřením na profesní přípravu, připravující na studium na vysoké škole (gymnázia), školy pro lidi s postižením, školy s rozšířenou výukou jazyků atd. Výběr školy je plně v kompetenci žáka a jeho zákonných zástupců.

 Více informací na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Pokud student při přijímacím řízení prokáže, že je schopen studovat v českém jazyce, je jeho vzdělávání bezplatné. Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR.

Přijímací řízení

Střední školy (zřizované státem a orgány místní samosprávy) postupují při přijímání žáků a uchazečů podle Vyhlášky MŠMT č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění pozdějších předpisů. Tzn. že žák, který plní povinnou školní docházku a v daném školní roce končí povinnou školní docházku a projeví zájem o studium na některém typu středních škol, vyplní předepsaný tiskopis a prostřednictvím ředitele základní školy formulář zašle na příslušnou střední školu. Vyhláška Ministerstva školství (§1, odst.(2), Vyhlášky č. 10/1997 Sb.) stanoví lhůty pro podání žádosti žáka řediteli školy, ve které plní povinnou školní docházku, do 20. února a pro ředitele základní školy, který dále předává přihlášku příslušné střední škole do 15. března.

Uchazeč, který neplní povinnou školní docházku na základní škole si podá ve stejném termínu přihlášku na střední školu sám.

Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu.

 

Náležitosti přihlášky na střední školy:

Ředitel střední školy rozhodne o konání nebo případném nekonání přijímacích zkoušek. Jestliže se přijímací zkoušky nekonají, informuje o tom uchazeče případně jeho zákonného zástupce neprodleně.

Přijímací zkoušky se konají první pracovní den v posledním celém kalendářním týdnu v dubnu, který má pět pracovních dnů. Druhé kolo přijímacích zkoušek se koná nejdříve první pracovní den po 30 dnech následujících po prvním kole. Pozvánku na přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před konáním, součástí pozvánky jsou i požadavky na přijímací zkoušky. Zpravidla se zkoušky skládají ze dvou předmětů - českého jazyka a matematiky, motivačního testu, testu všeobecných znalostí. Náročnost přijímacích zkoušek reflektuje náročnost studia na škole a počty přihlášených studentů. Cizinci, který získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, a který k žádosti přiloží doklad k oprávnění k pobytu a potvrzení o rovnocennosti vysvědčení, se promíjí na žádost zkouška z českého jazyka. Tehdy škola ověří znalost českého jazyka při přijímacích zkouškách pohovorem. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky.

 

Ředitel školy může po skončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Přihláška se v tomto případě podává přímo řediteli této školy.

Žák, který je přijat na střední školu v některém kole přijímacího řízení, nemůže být přijat ke vzdělávání v jiné střední škole v dalších kolech přijímacího řízení.

V případě neúspěchu má uchazeč nárok na odvolání, které musí podat řediteli školy do 8 dnů od doručení rozhodnutí . O odvolání rozhoduje krajský úřad na základě podkladů ze školy.

Pokud žák není přijat na školu ani po druhém kole přijímacích zkoušek, může si podat přihlášku do střední školy, která předpokládané stavy ve stanoveném termínu přijímacích zkoušek nenaplnila (informaci o volných místech podá příslušná škola nebo krajský úřad). Tiskopis přihlášky vydá žákovi ředitel příslušné střední školy.

 

Klasifikace předmětu “český jazyk a literatura”:

Při hodnocení studentů-cizinců z předmětu český jazyk a literatura se přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Zjištěné jazykové nedostatky se považují za objektivní příčinu, pro kterou nemusí být student v průběhu prvního roku docházky ve škole klasifikován. Při ukončování studia na střední škole se postupuje podle platného předpisu o ukončování studia.

 

Přehled středních škol

Gymnázia

 Víceletá gymnázia

 Střední odborné školy

 Střední odborná učiliště

 Odborná učiliště

 

Všechny uvedené formy studia je možné navštěvovat denně (běžná forma studia), dálkově (samostatné studium spojené s konzultacemi ve vypsaných termínech v rozsahu 200-220 konzultačních hodin ve školním roce), existují večerní školy (zpravidla každý pracovní den v odpoledních a večerních hodinách), kombinovaně (různé formy, které vycházejí z možností školy a potřeb žáků), distančně (samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi).

Vzdělávání v konzervatoři

Vzdělávání v konzervatoři (6-8 let studia) poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých činností v oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu v konzervatoři se dosahuje těchto stupňů vzdělání:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • vyšší odborné vzdělání v konzervatoři.

 

Ke vzdělávání do 1.ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Do 1. ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Přijímací řízení ke vzdělání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Ředitel školy zašle po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky uchazeči (nebo jeho zákonnému zástupci) rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na konzervatoř, a to nejpozději do 10.února příslušného roku.

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák úspěšným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu v konzervatoři nejdříve po 4 letech šestiletého vzdělávacího programu nebo po 8 letech vzdělávání v osmiletém vzdělávacím programu, tehdy obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři získá žák úspěšným ukončením šestiletého nebo osmiletého vzdělávacího programu, vykonáním absolutoria, kdy absolvent obdrží vysvědčení o absolutoriu a je oprávněn používat titul “DiS” (“diplomovaný specialista”) (dle §86-§89, školského zákona).

 

·  studium zde trvá jeden až dva roky, jedná se o profesní přípravu na výkon určitého povolání

·  studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a student obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce

·  platí zde stejné podmínky pro platbu za studium jako u středních odborných učilišť

·  do studia je přijímán žák na základě doporučení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny, většinou se jedná o žáky pomocných a zvláštních škol – jedná se o lehčí formu studia, která je určena zejména dětem s nižšími vzdělávacími předpoklady

·  studium zde trvá 2-3 roky a je ukončeno závěrečnou zkouškou a student obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

·  jedná se o profesní přípravu na výkon daného povolání

·  běžnou součástí studia je praxe, která se v pravidelných blocích střídá s teoretickou výukou, studium je tedy velmi nákladné a školy často vyžadují platbu za studium, kterou zpravidla hradí zaměstnavatel, pro kterého se student učí. Po ukončení studia k němu zpravidla odchází pracovat. Podrobnější informace získáte při dnu otevřených dveří na konkrétní škole

·  vyučovacími předměty jsou český jazyk a literatura, světový jazyk v případě zájmu, ostatní předměty podle druhu oboru

·  po ukončení studia je možné pokračovat ještě v dvouletém nástavbovém studiu, které je ukončeno maturitní zkouškou a vydáním vysvědčení o maturitní zkoušce

·  nabízejí čtyřleté profesní vzdělání, které je ukončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, světového jazyka a profilových předmětů (minimálně čtyři předměty, na některých školách se skládají i praktické zkoušky jako součást maturity)

·  vyučovacími předměty jsou český jazyk a literatura, minimálně jeden světový jazyk a profilové předměty podle studovaného oboru

·  po ukončení studia maturitní zkouškou může student pokračovat v dalším vzdělávání nebo si nalezne zaměstnání

 ·  může se na ně hlásit žák ještě před ukončením základní školní docházky.

·  existují 8 a 6tileté studijní obory (přihlášky se podávají v páté a sedmé třídě, žák si může v daném roce podat přihlášku pouze na jednu školu); z páté třídy se dále mohou žáci hlásit na osmileté konzervatoře - obor tanec

·  probíhá zde standardně výuka dvou světových jazyků, řada šestiletých gymnázií nabízí výuku ve vybraných předmětech v cizím jazyce (viz související odkaz)

·  stěžejními vyučovacími předměty jsou český jazyk a literatura, matematika, světové jazyky, fyzika, chemie, biologie, dějepis, společenskovědní předměty (psychologie, základy práva, sociologie atd.), řada škol nabízí spektrum výběrových a volitelných předmětů, ve kterých student může získat větší průpravu pro případné další studium

·  studium je ukončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, jednoho světového jazyka a volitelných předmětů (minimálně se maturita skládá ze čtyř předmětů)

·  po maturitě student zpravidla může pokračovat v dalším vzdělání na vyšší odborné nebo na vysoké škole

·  nabízejí všeobecné vzdělání, nepřipravují studenta na výkon žádného specifického povolání

·  probíhá zde standardně výuka dvou světových jazyků,

·  stěžejními vyučovacími předměty jsou český jazyk a literatura, matematika, světové jazyky, fyzika, chemie, biologie, dějepis, společenskovědní předměty (psychologie, základy práva, sociologie atd.), řada škol nabízí spektrum výběrových a volitelných předmětů, ve kterých student může získat větší průpravu pro případné další studium

 ·  studium trvá čtyři roky a je ukončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, jednoho světového jazyka a volitelných předmětů (minimálně se maturita skládá ze čtyř předmětů)

·  po maturitě student zpravidla může pokračovat v dalším vzdělání na vyšší odborné nebo na vysoké škole

·  Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou znevýhodněnou

·  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání

·  Posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky

·  Doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou

·  Uchazeč, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, přiloží osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení

·  Cizinec dále předloží doklad o oprávněnosti k pobytu na území ČR dle zákona o pobytu cizinců (povolení k některému z uznaných druhů pobytu, nebo doklad o přiznání statusu uprchlíka).

 

Pokud cizinec prokáže řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území ČR, stává se studentem této školy.

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice