Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Vzdělávání » Vysoké školy

Vysoké školy

25. únor 2006 | autor: Pavlína Filipová | počet zobrazení: 20626

Následující text obsahuje informace o možnostech studia na vysokých školách v České republice, o přijímacím řízení na VŠ a další informace.

Obsah

Formy studia
Přijímání ke studiu
Členění studia
Přerušení studia
Ukončení studia

Celý text

Vysoké školy

Na vysoké škole můžete studovat v bakalářském, magisterském, doktorandském studiu. Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní. Na veřejných a státních vysokých školách mohou cizinci studovat bez ohledu na fakt, zda mají krátkodobý, dlouhodobý nebo trvalý pobyt na území ČR. Cizinci studují na vysoké škole za stejných podmínek jako ostatní občané České republiky v případě, že jsou schopni studovat v českém jazyce. Pokud nejsou tedy čeští studenti povinni platit studium, platí stejná podmínka i pro tyto cizince.

Více informací na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Školné

Cizinci, kteří chtějí studovat na vysoké škole v ČR v jiném než českém jazyce, si musí své studium hradit z vlastních prostředků.

Na soukromé vysoké škole všichni studenti hradí příslušné školné z vlastních prostředků, stejné podmínky platí pro občany ČR i pro cizince.

Formy studia

Studovat na vysoké škole lze v denním studiu (každodenní docházka dle zvolených předmětů), v distančním (dálkové, zpravidla několik dní v měsíci, je při něm možné po dohodě se zaměstnavatelem i pracovat) a kombinovaném studiu (kombinace předešlých forem studia) v následujících programech:

Bakalářský studijní program:

Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Doba studia včetně praxe je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.

Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul “bakalář” (ve zkratce “Bc.” uváděné před jménem), v oblasti umění akademický titul “bakalář umění” (ve zkratce “BcA.” uváděné před jménem).

Magisterský studijní program:

Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu.

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program; standardní doba tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. Existují magisterské programy, které přímo nenavazují na bakalářské, v tomto je standardní doba studia nejméně čtyři a nejvýše šest roků.
Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou.

Tituly:

Absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly:

 • v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství “inženýr” (ve zkratce “Ing.” uváděné před jménem),
 • v oblasti architektury “inženýr architekt” (ve zkratce “Ing. arch.” uváděné před jménem),
 • v oblasti lékařství “doktor medicíny” (ve zkratce “MUDr.” uváděné před jménem),
 • v oblasti zubního lékařství ,,zubní lékař" (ve zkratce “MDDr.” uváděné před jménem),
 • v oblasti veterinárního lékařství a hygieny “doktor veterinární medicíny” (ve zkratce “MVDr.” uváděné před jménem),
 • v oblasti umění “magistr umění” (ve zkratce “MgA.” uváděné před jménem),
 • v ostatních oblastech “magistr” (ve zkratce “Mgr.” uváděné před jménem).

Doktorský studijní program:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je tři roky, studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul “doktor” (ve zkratce “Ph.D.,” uváděné za jménem), v oblasti teologie akademický titul “doktor teologie” (ve zkratce Th.D.,” uváděné za jménem).

Přijímání ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu na VŠ je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati též uchazeči s vyšším odborným vzděláním poskytovaným v konzervatořích, dále do těchto oborů mohou být přijímáni výjimečně uchazeči bez dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání a nebo vyššího odborného vzdělání. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

Průběh přijímacího řízení:

Přijímací řízení (dle §50 zákona č.111/1998 Sb.) se zahajuje doručením písemné přihlášky na příslušnou vysokou školu. Lhůta pro podání žádostí je zveřejněna v dostatečném předstihu, zpravidla čtyř měsíců. Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu musí umožnit splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Vysoká škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí (§ 49 odst 2, 3 z. č. 111/1998 Sb.).

Přijímací řízení proběhne v termínu stanoveném školou a z předmětů specifických pro vybraný obor studia. O podrobnostech přijímacího řízení škola informuje uchazeče v dostatečném předstihu. Do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní vysoká škola nebo fakulta zprávu o jeho výsledku. Pokud jsou součástí přijímacího řízení i písemné přijímací zkoušky, uvede ve zprávě základní statistické charakteristiky všech jejích částí. Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.Ve lhůtě 30 dnů od doručení má uchazeč možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeči se ve lhůtě stanovené vysokou školou nebo její součástí zapisují ke studiu = zápis ke studiu. Od zápisu se z uchazeče stává student, má nárok na případné dávky státní sociální podpory, stát za něj do věku 26 let hradí pojistné na zdravotní a sociální pojištění atd. (viz sekce: Sociální zabezpečení.”)

Poplatky za přijímací řízení:

Přijímací řízení je poplatné, škola stanoví ve svém přijímacím programu výši poplatků za přijímací řízení. Částka se zpravidla pohybuje okolo 500 Kč za jednu žádost, na uměleckých oborech může být i několikanásobně vyšší.

Členění studia

Studium je členěno na semestry, ročníky nebo bloky (§ 52 z. č. 111/1998 Sb.). Každý semestr, ročník nebo blok sestává z období výuky a zkoušek a z období prázdnin. Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců; jeho začátek stanoví rektor. Student se při zápisu zapíše do předmětů, ze kterých je povinen v daném termínu složit zkoušku, zápočet atd. Za každou vykonanou zkoušku, zápočet získává předem stanovený počet bodů – kreditů. Škola předem stanoví minimální počet kreditů potřebných pro postoupení do dalšího roku studia. O podrobném postupu při studiu je studen zpravidla seznámen při prvním zápise nebo se s nimi může seznámit na vnitřních pravidlech školy, ve studijním a zkušebním řádu školy.

Přerušení studia

Studium ve studijním programu může být za podmínek stanovených studijním a zkušebním řádem i opakovaně přerušeno. Studijní a zkušební řád stanoví nejdelší celkovou dobu přerušení studia. V době přerušení studia není osoba studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia.

Ukončení studia

Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Státní zkouška probíhá před zkušební komisí; průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní zkoušce.

Studium se dále ukončuje:

 1. zanecháním studia,
 2. nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu,
 3. odnětím akreditace studijního programu,
 4. zánikem akreditace studijního programu podle § 80 odst. 4,
 5. vyloučením ze studia podle §65, odst.(1), písm. c) nebo podle § 67 zákona o vysokých školách.

 

 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice