Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Vzdělávání » Vyšší odborné školy

Vyšší odborné školy

25. únor 2006 | autor: Vojtěška Hervertová | počet zobrazení: 12140

Vyšší odborná škola připravuje studenty pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností nebo prohlubuje dosažené vzdělání pro výkon konkrétních náročných činností. Následující text obsahuje podrobné informace o vzdělávání na vyšších odborných školách.

Obsah

Přijímací řízení
Organizace studia
Ukončení studia

Celý text

Vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola připravuje studenty pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností nebo prohlubuje dosažené vzdělání pro výkon konkrétních náročných činností. Vyšší odborné školy jsou státní, soukromé nebo církevní. V následujícím textu se dovíte podrobnosti o vzdělávání na vyšších odborných školách.

 

Vyšší odborné školy se řadí k terciárnímu neuniverzitnímu vzdělávání. Vyšší odborná škola poskytuje v jednotlivých studijních oborech vyšší odborné vzdělání, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělání, náročnou praktickou přípravu a ukončuje se absolutoriem.

Více informací na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Denní studium trvá tři roky včetně odborné praxe

 

Sociální zabezpečení studentů:

Během studia na vyšší odborné škole je pro účely zákona a státní sociální podpoře student považován za žáka střední školy a náleží mu případné dávky státní sociální podpory (přičemž pro splnění nároku na výplatu těchto dávek musí mít on a společně posuzované osoby trvalý pobyt na území ČR nebo být uznaný azylant).

 

Školné:

Na vyšších odborných školách se zpravidla platí školné. Ředitel školy rozhoduje o výši školného. Cizincům se stanoví stejná úhrada za vzdělávání na VOŠ jako občanům ČR.

 

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování lze žákům vyšších odborných škol v domovech mládeže poskytovat za stejných podmínek jako žákům středních škol.

Přijímací řízení

Ke studiu ve vyšších odborných školách se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Přijímací zkoušky se obvykle konají ve druhé polovině června a v posledním týdnu měsíce srpna. Termín, pojetí a obsah přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy.

Organizace studia

Období školního vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů, z čehož je 32 týdnů školní výuky, šest týdnů je určeno k získání klasifikace v řádném termínu a dva týdny tvoří časovou rezervu. Část školního roku od 1.září do 31.ledna tvoří zimní období, část školního roku od 1.února do 31.srpna tvoří letní období.

Školní výuka v posledních šesti kalendářních měsících před absolutoriem trvá nejméně 14 týdnů.

 

Ukončení studia

Absolutorium:

Studium se ukončuje absolutoriem, jedná se o odbornou zkoušku, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby. Na konzervatoři k absolventské zkoušce patří absolventský výkon, popřípadě zkouška z umělecko-pedagogické přípravy.

Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku studia příslušného studijního oboru vyšší odborné školy. Absolutorium se koná před zkušební komisí. Studentům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola nejpozději do sedmi dnů od jeho vykonání vysvědčení o absolutoriu a nejpozději do 30 dnů od jeho vykonání diplom absolventa vyšší školy s příslušným označením absolventa vyšší odborné školy.

Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku nebo obhájit práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možno konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí.

Student, který úspěšně vykonal absolutorium, má právo užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy – Dis. – diplomovaný specialista (dle §101 a §102, školského zákona).

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit, že se uchazeči přijímají na základě přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka nebo uchazeče ke studiu zašle písemně ředitel školy uchazeči do sedmi dnů po termínu konání přijímací zkoušky. Nekoná-li se přijímací zkouška, zašle ředitel školy uchazeči rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče nejpozději do sedmi dnů po rozhodnutí (dle §93, školského zákona).
, u zdravotnických oborů 3,5 roku. Dálkové studium trvá nejvíce čtyři roky. (dle §92, školského zákona).

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice