Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Vzdělávání » Vzdělávání v České republice

Vzdělávání v České republice

24. srpen 2006 | autor: Pavlína Filipová | počet zobrazení: 14451

Dle Listiny základních práv a svobod má každý právo na vzdělání. Nově je v zákoně č. 561/2004SB. školském zákoně upraveno vzdělávání cizinců. Mezi nejdůležitější novinky patří povinnost doložit oprávněnost pobytu na území České republiky. O všeobecných podmínkách studia v ČR se dovíte z následujícího textu.

Obsah

Vzdělávací soustava v České republice Možnosti studia cizinců na základní, střední a vyšší odborné škole Právní úprava

Celý text

Vzdělávání v České republice

Dle Listiny základních práv a svobod má každý právo na vzdělání. Nově je v zákoně č. 561/2004SB. školském zákoně upraveno vzdělávání cizinců. Mezi nejdůležitější novinky patří povinnost doložit oprávněnost pobytu na území České republiky. O všeobecných podmínkách studia v ČR se dovíte z následujícího textu.

 

Povinná školní docházka se vztahuje na občany České republiky, dále na občany jiného členského státu Evropské unie a její rodinné příslušníky, dále na cizince, kteří zde mají trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo víza nad 90 dní, azylanty a žadatele o azyl (dle správního řízení). Povinná školní docházka trvá 9 let.

 

Vzdělávací soustava v České republice

Systém škol v České republice je následující:

1)   předškolní zařízení

2)   základní školy

3)   střední školy: 

¨      gymnázia

¨      střední odborné školy

¨      střední odborná učiliště 

4)   pomaturitní studium (studium na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky)

5)   konzervatoře

6)   vyšší odborné školy

7)   vysoké školy

¨      univerzitní

¨      neuniverzitní

 

+ další vzdělávání (základní umělecké školy, jazykové kurzy, vzdělávání dospělých, rekvalifikační kurzy apod.)

 

Možnosti studia cizinců na základní, střední a vyšší odborné škole

Nově jsou podmínky studia cizinců vymezeny ve školském zákoně, který v § 20 stanoví podmínky vzdělávání cizinců v ČR. Vzdělávat se na základních, středních a vyšších odborných školách můžou cizinci, kteří obývají oprávněně na území České republiky.

 

Zákon rozlišuje možnosti vzdělávání na dvě skupiny cizinců  – občany Evropské Unie, kterým přisuzuje stejná práva jako občanům České republiky a dále ostatní cizince (cizince z tzv. třetích států). Cizinců z tzv. třetích zemí umožňuje studovat v případě, že nejpozději při zahájení vzdělávání prokáží řediteli školy oprávněnost pobývat na území ČR.

 

Plnění povinné školní docházky je poskytováno na základních školách, ve speciálních školách a ve školách při plnění ústavní a ochranné výchovy, všem těmto skupinám bezplatně.

 

Studium na středních školách je studujícím cizincům poskytováno také bezplatně pokud prokáží schopnost studovat v českém jazyce. Studium na vyšších odborných školách je placené, cizinci podléhají stejným poplatkům jako občané ČR. Studium na veřejných vysokých školách je zatím bezplatné, pokud cizinec studuje v českém jazyce.

 

Cizincům naopak nevzniká bezplatný nárok na tzv. školské služby – poradenské aktivity, školská výchovná a ubytovací zařízení, stravovací atd. Tyto služby mohou být zpoplatněné u pro občany ČR.

Cizinci dále nemají nárok na bezplatné vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání – v mateřské škole a na bezplatné  jiné vzdělávání jako jsou umělecké a zájmové vzdělávání, jazykové nebo tzv. další vzdělávání.

 

Formy vzdělávání:

Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání. Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě.

Vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné (dle §25, školského zákona).

 

Právní úprava:

Vzdělávání na území ČR je upraveno těmito právnímu předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění;

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České Republiky, ve znění pozdějších předpisů


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice