Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Vzdělávání » Základní školy

Základní školy

19. duben 2006 | autor: Pavlína Filipová | počet zobrazení: 19710

Cizincům, kteří plní základní školní docházku na základních nebo základních speciálních školách, je poskytováno vzdělání bezplatně, stejně tak jako ostatním občanům ČR. Přijetí cizince ve věku povinné školní docházky do základní školy je podmíněno prokázáním jeho oprávnění k pobytu na území ČR.

Obsah

Povinnost školní docházky
Druhy základních škol
Vyučovací jazyk
Jazykové možnosti škol
Organizace školního roku

Celý text

Základní školy

Cizincům, kteří plní základní školní docházku na základních nebo základních speciálních školách, je poskytováno vzdělání bezplatně, stejně tak jako ostatním občanům ČR. Přijetí cizince ve věku povinné školní docházky do základní školy je podmíněno prokázáním jeho oprávnění k pobytu na území ČR.

Nově v zákoně platí, že bezplatná školní docházka je možná pro děti z členských států evropské unie a dále pro děti ze třetích zemí, které zde pobývá legálně. Doklady potvrzující oprávněnost k pobytu je nutné předložit řediteli školy nejpozději v den nástupu do školy.

Více informací na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Povinnost školní docházky

Povinná školní docházka trvá v České republice devět let a žáci ji splní ukončením období školního vyučování školního roku, v němž dovrší poslední rok povinné školní docházky. Přihlásit dítě k povinné školní docházce je povinností zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo občana, popřípadě ústavu, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy. V případě nedodržení této povinnosti, hrozí zákonnému zástupci sankce (trest odnětí svobody, zbavení nebo omezení rodičovských práv  a další)

Povinnou školní docházku musí plnit dítě, které dosáhne věku 6 let alespoň 1 den před počátkem školního roku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato do školy, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. V případě, že dítě není schopno navštěvovat školu, je nutné odborné posouzení lékaře, pracovníků speciálních pedagogických center nebo pedagogicko-psychologické poradny. O odložení školní docházky rozhodne ředitel školy na základě žádosti rodiče. Důvodem pro odložení docházky může být pouze nedostatečně tělesně i duševně vyspělé dítě.

K povinné školní docházce se dítě přihlásí u zápisu na vybrané základní škole. Zápis nových dětí do prvních ročníků se koná ve dnech 15. ledna až 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku a školy o něm zavčas informují zpravidla na svých nástěnkách, v místním tisku, prostřednictvím inzerátů atd.

Volba školy je plně v kompetenci zákonných zástupců dítěte. Dle zákona jsou vymezeny základním školám spádové obvody (tzn. vymezení lokalit, ze kterých se mohou děti hlásit do té které konkrétní školy). Spádové obvody musí být stanoveny tak, aby do spádové školy mohly být přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém odvodu, tzn., že mají přednost před dětmi z jiných lokalit (dle §36, §37 a §43, školského zákona).

Povinná školní docházka je rozdělena do dvou stupňů – první stupeň trvá 5 let (od prvního ročníku do pátého), druhý stupeň trvá čtyři roky (od šestého do devátého ročníku).

 

Druhy základních škol

Výběr školy je plně v kompetenci zákonného zástupce. Spektrum základních škol je velice pestré, existují školy státní, soukromé, církevní a rozrůstá se i počet různých alternativních škol (Waldorfské školy, Jenský plán, Montessori školy, školy s integrovanou tématickou výukou, školy s prvky Daltonského plánu, Začít spolu, Zdravá škola, tzv.domácí školy). Na výběr jsou tak vedle tradičních škol i moderní školy s dynamicky pojatou výukou, která více reflektuje možnosti a zájmy dětí.

Poznámka:

Pro děti, které nejsou z důvodu hendikepu schopné zvládat běžnou základní školu, existuje možnost navštěvovat některou ze speciálních škol (více informací se dovíte v dokumentu: “Speciální školy”).

Vyučovací jazyk

Vyučování probíhá ve školách v českém jazyce.  Na základní a středních školách může probíhat výuka v jiném jazyce pouze na základě předchozího souhlasu MŠMT. Speciální, přípravné kurzy českého jazyka jsou školy povinny zavádět pouze pro občany EU, tato možnost neplatí pro občany tzv. třetích zemí. Dále na výuku českého jazyka mají nárok děti žadatelů o azyl

Podle metodických pokynů, které vydalo MŠMT ke vzdělávání cizinců, přihlédne učitel při hodnocení cizinců z předmětu český jazyk a literatura k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Závažné nedostatky v osvojených vědomostech z tohoto předmětu se považují za objektivní příčinu, pro kterou žák nemusí být v průběhu prvního roku docházky ve škole v České republice z tohoto předmětu klasifikován.

Jazykové možnosti škol

Vedle škol s rozšířenou výukou cizích jazyků existují také školy, kde probíhá výuka všech předmětů v cizím jazyce – časté jsou školy s výukou v angličtině, němčině, francouzštině. Zpravidla se jedná o soukromé školy, které požadují odpovídající školné, které musí platit rodič. Školy musí žádat o povinnou akreditaci u MŠMT a splňovat podmínky pro vzdělávání dětí.

Listina základních práv a svobod a zákon o právech příslušníků národnostních menšin definují nárok národnostních menšin na vzdělávání ve vlastním jazyce. V tom případě se jedná o školy státní a neplatí se zde školné. V současné době tuto možnost uplatňuje v ČR pouze polská národnostní menšina.

Děti mohou na školách využít možnosti výuky cizího jazyka, s jeho výukou se začíná již ve čtvrté třídě. Je to povinný předmět a děti mají většinou možnost výběru mezi několika jazyky. Nejčastěji se jedná o angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu. Jazykové školy a školy s rozšířenou výukou cizích jazyků vyučují dva i více jazyků a s výukou jazyka se zde začíná již v nižších ročnících. Od sedmého ročníku nabízí školy v rámci volitelných předmětů výuku druhého jazyka.

Organizace školního roku

Školní rok začíná 1. září příslušného roku a končí 31. srpna následujícího roku. Školní rok se člení se na období školního vyučování a období školních prázdnin. Podrobnosti o organizaci školního roku stanoví MŠMT obecně závazným právním předpisem. Děti – cizinci mají nárok na stejné služby jako české děti, mají stejný nárok na vybrané školní pomůcky a učebnice, které se poskytují dětem zdarma.

Školní rok je rozdělen do dvou pololetí, na konci každého je žák ohodnocen známkami na vysvědčení. Některé školy, zejména nižší stupně připojují ke známkovému ohodnocení žáka ještě slovní komentář.

V případě, že žák nezvládá výuku a je jeho prospěch hodnocen nedostatečně na konci roku, musí složit opravnou zkoušku z daného předmětu a v případě neúspěchu opakuje ročník. I ročník, který se opakuje, je započítáván do roků plnění školní docházky. Splní-li pak žák povinnou školní docházku před ukončením 9. třídy základní školy a má přesto zájem pokračovat v základním vzdělávání, musí před koncem daného školního roku jeho zákonný zástupce doručit řediteli školy dopis, ve kterém je zmíněn úmysl o pokračování ve vzdělávání na základní škole. Tato skutečnost je rozhodující i pro případné přiznání dávek státní sociální podpory (přídavky na dítě).

Harmonogram školního roku stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve věstníku (k dispozici též na webových stránkách MŠMT).

 

 

 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice