Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Zdraví a lékařská péče » Informace o uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti

Informace o uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti

13. listopad 2007 | autor: Ministerstvo zdravotnictví a IOM Praha | počet zobrazení: 10503

Informace o uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta cizím i českým státním příslušníkům, kteří získali odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu uvedených povolání mimo členské státy Evropské unie

Informace o uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta cizím i českým státním příslušníkům,kteří získali odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu uvedených povolání mimo členské státy Evropské unie

 

Výše uvedení zdravotničtí pracovníci jsou odborně způsobilí vykonávat své zdravotnické povolání na území České republiky

 na základě úspěšného složení aprobační zkoušky

(aprobační zkoušky organizuje Ministerstvo zdravotnictví)

po prokázání zdravotní způsobilosti

(lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný na žádost posuzovaného lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta)

po prokázání bezúhonnosti

(výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů)

po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce, a to i v písemné formě

(schopnost vyjadřovat se odborně v českém jazyce v rozsahu nutném k výkonu zdravotnického povolání se ověřuje v průběhu aprobační zkoušky, nikoliv zvlášť)

 a to na základě zákona č. 95/2004 Sb., ze dne 3. března 2004, s účinností od 3. dubna 2004.

 

Aprobační zkouška odpovídá obsahu a rozsahu znalostí a dovedností stanovených v akreditovaných magisterských studijních programech, uskutečňovaných vysokými školami v České republice.

 

K přihlášce musí uchazeč připojit

doklad o vzdělání (úředně ověřenou kopii) jeho překlad do českého jazyka

                        (musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky)

osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání, tzv. nostrifikace

(úředně ověřenou kopii)

kopii dokladu totožnosti

 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že třetí část aprobační zkoušky, tzv. odborná praxe, probíhá – z důvodů právní odpovědnosti – v pracovněprávním vztahu, je třeba

být držitelem víza s určujícím kódem účelu pobytu na území České republiky, který umožní uchazeči vstoupit do pracovně právního vztahu.

(nebo přiznání azylu, statut uprchlíka, trvalý pobyt, české státní občanství)

 
V případě, že uchazeč zahájí aprobační zkoušku s vízem bez odpovídajícího určení účelu pobytu, nemůže být připuštěn do třetí části aprobační zkoušky (odborná praxe); ve zkoušce může pokračovat až po předložení výše  uvedeného dokladu o povolení k pobytu na území České republiky, a to nejdéle do 24 měsíců.

 

Řádně vyplněné přihlášky k aprobační zkoušce přijímá ministerstvo vždy do 15. března nebo do 15. září.

 
Termín a místo konání aprobační zkoušky bude sděleno nejméně 30 dní před termínem konání aprobační zkoušky a to všem uchazečům, kteří k aprobační zkoušce podali přihlášku Ministerstvu zdravotnictví doplněnou všemi výše uvedenými náležitostmi.

 
V této souvislosti upozorňujeme, že účast u aprobační zkoušky je  placeným úkonem – k žádosti je třeba přiložit kolik ve výši 1000,- Kč.

 
S obsahem i formálním uspořádáním aprobační zkoušky seznámí ministerstvo uchazeče podrobně při podání přihlášky (a dalších náležitostí – viz výše) na ministerstvu.

 
Detailní informace lze získat na Ministerstvu zdravotnictví, a to na telefonu 00420 / 224 972 401 nebo na Nadezda.Prochazkova@mzcr.cz  (pouze v českém jazyce)

 
V případě neúspěšného absolvování zkoušku lze zažádat dvakrát o její opakování.

 
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví organizuje přípravné kurzy ke zkoušce – info zde

 

 

 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice