Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Zdraví a lékařská péče » Práva a povinnosti cizinců při čerpání zdravotní péče v ČR

Práva a povinnosti cizinců při čerpání zdravotní péče v ČR

1. prosinec 2003 | autor: Institut zdravotní politiky a ekonomiky | počet zobrazení: 15972

Následující text obsahuje informace o právech a povinnostech pojištěnců veřejného zdravotního i smluvního pojištění při čerpání zdravotní péče v ČR.

Práva a povinnosti cizinců při čerpání zdravotní péče v ČR

Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění

Cizinec, který je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění, má následující práva:

 • na výběr zdravotní pojišťovny - zdravotní pojišťovnu lze změnit pouze jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k prvními dni kalendářního čtvrtletí,

 • na výběr lékaře a zdravotnického zařízení (s výjimkou závodní zdravotní služby), kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně - toto právo může pojištěnec uplatnit jednou za tři měsíce,

 • na výběr dopravní zdravotní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně,

 • na zdravotní péči bez přímé úhrady (s výjimkou výkonů, které ze zákona nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění) - zdravotní pojišťovna také může zabezpečit úhradu zdravotního výkonu či léčby, které jinak nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li prokázáno, že v daném případě jsou jedinou možností zdravotní péče,

 • právo na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady, jde-li o přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění,

 • právo podání stížnosti v případě pochybnosti o tom, zda je péče poskytována náležitým způsobem - pojištěnec se může obrátit na vedoucího zdravotnického zařízení nebo na jeho zřizovatele, na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru, Českou lékárnickou komoru nebo na zdravotní pojišťovnu.

V případě pochybností o řádném projednání stížnosti se může obrátit na veřejného ochránce práv (kontakt naleznete v Adresáři kontaktů - Kancelář veřejného ochránce práv).

Pojištěnci vznikají tyto povinnosti:

 • hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné,

 • spolupracovat při léčbě,

 • podrobit se v případě potřeby stanoveným preventivním opatřením,

 • vyvarovat se jednání, které vede k vědomému poškození vlastního zdraví,

 • prokazovat se při poskytování zdravotní péče s výjimkou poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem,

 • plnit oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně (v případě ztráty průkazu pojištěnce do 8 dnů, v případě změny v osobních údajích do 30 dnů od této změny).

Pojištěnci dlouhodobého smluvního pojištění

Cizinec pojištěný na základě dlouhodobého smluvního zdravotního pojištění má následující práva:

 • na zdravotní péči v rozsahu stanoveném Všeobecnými pojistnými podmínkami u lékařů a ve zdravotnických zařízeních, se kterými má VZP smlouvu v oblasti smluvního zdravotního pojištění,

 • na vrácení části nákladů na vstupní lékařskou prohlídku pro účely uzavření pojištěn za podmínky, že smlouva je uzavřena,

 • na úhradu poskytnuté zdravotní péče do výše 1 000 000 Kč,

 • podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče, v případě nejasnosti právo se odvolat k reviznímu lékaři,

 • na informace ze strany pojišťovny.

Pojištěnci dlouhodobého smluvního zdravotního pojištění mají následující povinnosti:

 • podrobit se stanoveným preventivním prohlídkám, protiepidemickým a hygienickým opatřením stanoveným orgány ochrany veřejného zdraví,

 • uvádět údaje týkající se smluvního zdravotního pojištění včas a pravdivě.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice